In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:45:19
Áðßóôåõôï!
:45:22
Ñïïõæ,Ñïïõæ Öåëåñ!
:45:25
Óôáéí!
:45:26
Ðùò åßóáé;
:45:27
Öáßíåóáé ìéá ÷áñÜ!
:45:29
Äåí åßóáé Üññùóôç!
:45:32
Ãéáôß íá åßìáé Üññùóôç;
:45:34
Ãé'áõôï, õðÜñ÷ïõí ïé öÞìåò!
:45:37
ÕðÜñ÷ïõí öÞìåò;
:45:42
Ôé ëåò; Ùñá ìåóçìåñéáíïý.
:45:45
Ðùò óïõ öáßíåôáé, ôï ãéáðùíÝæéêï;
:45:47
Äåí ðåéíÜù, Óôáéí.
:45:48
Äåí ÷ñåéÜæåôáé íá ðåéíÜò,
ãéá íá öáò óïõóé.

:45:50
Åëá!
:45:54
Åõ÷áñéóôþ!
:45:55
Ôñùò ôá ðáíôá, óùóôá;
:45:56
Åóý, ôé ëåò;
:45:58
Äýï ìåñßäåò ïõíé,
:45:59
Ýíá Mysako,
:46:00
äõï ôáêïò, äõï amashis,
:46:04
êáé èÝëù åðßóçò, åêåßíï
ôï óðÝóéáë ðïõ öôéÜ÷íåôå,

:46:08
êáé äåí õðÜñ÷åé, óôï ìåíïý.
:46:10
ÔÜñá.
:46:10
Íáé.
:46:11
Åõ÷áñéóôþ.
:46:15
Ìüëéò, ðáñÞããåéëåò ãéá ìÝíá!
:46:17
Íáé.
:46:18
Ôé åéìáé; 12 ÷ñïíþí;
:46:19
Åßìáé åîðåñ, óôéò ðáñáããåëßåò.
:46:20
Åßíáé ÷Üñéóìá.
:46:21
Åßíáé;
:46:22
ÖõóéêÜ!
:46:24
Ðïéï Þôáí, ôï ôåëåõôáßï êõñéëÝ
ñÝóôáñáí, ðïõ ðÞãåò;

:46:27
ÐÞãá ìå ôçí áäåñöÞ ìïõ, óôï Rebeca Fin.
:46:31
êáé ïé äõï, ðáñáããåßëáôå ôï...
:46:34
Óíáðåñ.
:46:35
ÓùóôÜ;
:46:35
ÊïíôÜ åðåóåò, åãù ðÞñá óíáðåñ.
:46:37
ÁõôÞ ðÞñå ôñåéò óåñâéôüñïõò
êáé ôï ôçëÝöùíï ôïõ óåö.

:46:40
Åíôáîåé, èá óå ðÜù, åêåß.
:46:42
Êáé èá ðÜñïõìå öïõá ãêñá,
êáé ñïëü øçôü.

:46:47
Óêïôóåæéêï áãñéïðåñßóôåñï
ìå ãáñíéôïýñá,

:46:51
ÊñÝìá ðïõôóéíé,
:46:55
êáé ìéá ìïõò óïêïëÜôá,
:46:57
ìå åðéêÜëõøç áðï Üãñéá âáôüìïõñá.

prev.
next.