In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:56:00
ºóùò, íá ãßíù çèïðïéüò
èá åßìáé êáëÞ, íïìßæù.

:56:04
Áõôü åéáíé óßãïõñï..
:56:07
- Ðüóá ÷ñåéÜæåóáé;
- 3 ÷éëéÜñéêá.

:56:09
Äåí èá Ýâñéóêåò, ôüóá óôï óõñôÜñé.
:56:12
Ðüóá Ý÷åéò;
:56:17
Ëïéðüí!
:56:19
Äåí èá óïõ äþóù $3,000 áëëÜ èá
êÜíù ôï åîÞò.

:56:22
×ñåéÜæïíôáé âïÞèåéá, óôï êÝíôñï
áõîçìÝíçò öñïíôßäáò.

:56:25
Èá äïõëÝøåéò åêåß êáé èá óôáìáôÞóåéò
íá êÜíåéò ôçí ðñéãêßðéóóá.

:56:29
Êáé èá ðáñáêïëïõèþ ôé êåñäßæåéò,
äåêÜñá äåêÜñá.

:56:37
Èá êÜíåéò êÜôé, ôÝôïéï;
:56:41
Ãéáôß;
:56:44
Ãéáôß åßìáé ç ãéáãéÜ óïõ.
:56:53
Äåí ôï íïìßæù.
:56:55
Ôçí ôåëåõôáßá öïñÜ, ðïõ Ýôñåîá êÜðïõ,
Þôáí óôï ãÜìï ìïõ êáé êïßôá ôé Ýãéíå.

:57:07
- Ç Êïñßíá åßíáé;
- ¼÷é.

:57:10
- Ðïéüò åßíáé;
- Ç ÌÜãêé.

:57:12
¸÷ïõìå îáíáóõíáíôçèåß;
:57:14
ÁõôÞ ç áôÜêá åßíáé êÜðùò ðáëéÜ,
äåí íïìßæåéò;

:57:17
ÅíôÜîåé, åíôÜîåé..
Ôï æùäéü óïõ, ôüôå;

:57:19
¸÷ù íá ôï êÜíù, áõôü ðïëý êáéñü.
:57:21
Ôß, 70-80 ÷ñüíéá;
:57:24
ÐÜíù êÜôù!
:57:26
Ðïõ åßíáé ç Êïñßíá;
Åßíáé ôï Íï1 êïñßôóé ìïõ!

:57:28
Óõãíþìç, áëëÜ ôé ðáñáðÜíù,
Ý÷åé ç Êïñßíá áðü ìÝíá;

:57:31
- Ìïõ äéáâÜæåé âéâëéá.
- Á..

:57:35
Ìðïñåßò íá ôï êÜíåéò,
êáé íá ôçí îåðåñÜóåéò, ßóùò.

:57:41
Åäþ.
:57:45
Åéìáé áðáó÷ïëçìÝíç, ôþñá..
:57:48
ºóùò, íá ðñÝðåé íá ðåñéìÝíåéò
ôçí Êïñßíá.


prev.
next.