In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:57:07
- Ç Êïñßíá åßíáé;
- ¼÷é.

:57:10
- Ðïéüò åßíáé;
- Ç ÌÜãêé.

:57:12
¸÷ïõìå îáíáóõíáíôçèåß;
:57:14
ÁõôÞ ç áôÜêá åßíáé êÜðùò ðáëéÜ,
äåí íïìßæåéò;

:57:17
ÅíôÜîåé, åíôÜîåé..
Ôï æùäéü óïõ, ôüôå;

:57:19
¸÷ù íá ôï êÜíù, áõôü ðïëý êáéñü.
:57:21
Ôß, 70-80 ÷ñüíéá;
:57:24
ÐÜíù êÜôù!
:57:26
Ðïõ åßíáé ç Êïñßíá;
Åßíáé ôï Íï1 êïñßôóé ìïõ!

:57:28
Óõãíþìç, áëëÜ ôé ðáñáðÜíù,
Ý÷åé ç Êïñßíá áðü ìÝíá;

:57:31
- Ìïõ äéáâÜæåé âéâëéá.
- Á..

:57:35
Ìðïñåßò íá ôï êÜíåéò,
êáé íá ôçí îåðåñÜóåéò, ßóùò.

:57:41
Åäþ.
:57:45
Åéìáé áðáó÷ïëçìÝíç, ôþñá..
:57:48
ºóùò, íá ðñÝðåé íá ðåñéìÝíåéò
ôçí Êïñßíá.

:58:01
- Ðáñáêáëþ;
- Ïé Sixers åßíáé ìðÜóêåô Þ ÷üêåé;

:58:08
¸ëá, ¸ñéê!
:58:10
Íáß, Ìùñü ìïõ! Íáß, Ìùñü ìïõ!
:58:12
Ãé'áõôü, ìéëÜù!
¸ëá ðßóù! ¸ëá ðßóù!

:58:15
Áõôüò åßíáé ï ÑÝôæé Ìßëëåñ
ðñÝðåé íá ôïí ðéÜóåéò!

:58:18
Ôï êÜíåé, êÜèå öïñÜ.
:58:20
Åßíáé ãåãïíüò!
:58:22
- Ùñáßá.
:58:26
Äåí ôï ðéóôåýù, üôé ÷Üóáìå ôï ðáé÷íßäé!
:58:28
- Ãéáôß äåí ìðïñåßò; Áöïý ÷Üíïõìå üëç ôç óåæüí!
- ¸ôóé åßíáé.

:58:30
×ñåéáæüìáóôå êÜðïéïí êáëü óôá ôñéðïíôá,
êÜðïéïí ðïõ íá óõíáñðÜæåé!

:58:33
Äåí ìå íïéÜæåé, áí åßóáé ï êáëýôåñïò
óôá ôñßðïíôá, óå üëï ôï ðñùôÜèëçìá.

:58:35
- ÐñÝðåé íá ãõñíÜò, óôçí Üìõíá.
- ÁëëÜ ôçí ßäéá óôéãìÞ, ðñÝðåé êáé íá âÜæåéò êáëÜèéá.

:58:38
Êïßôá, ôéò êáëýôåñåò ïìÜäåò
óôçí éóôïñßá, Celtics, Bulls, Nicks.

:58:41
¼ëåò, êáëÝò áìõíôéêÝò ïìÜäåò.
:58:42
Åííïþ, ç åðßèåóç, öÝñíåé öéëÜèëïõò.
Ç Üìõíá, êåñäßæåé ôá ðáé÷íßäéá.

:58:45
- ÊáëÜ ôá ëÝåé, ÷ùñßò Üìõíá äåí êåñäßæåéò!
- Åõ÷áñéóôþ!

:58:54
×ììì!

prev.
next.