In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:58:01
- Ðáñáêáëþ;
- Ïé Sixers åßíáé ìðÜóêåô Þ ÷üêåé;

:58:08
¸ëá, ¸ñéê!
:58:10
Íáß, Ìùñü ìïõ! Íáß, Ìùñü ìïõ!
:58:12
Ãé'áõôü, ìéëÜù!
¸ëá ðßóù! ¸ëá ðßóù!

:58:15
Áõôüò åßíáé ï ÑÝôæé Ìßëëåñ
ðñÝðåé íá ôïí ðéÜóåéò!

:58:18
Ôï êÜíåé, êÜèå öïñÜ.
:58:20
Åßíáé ãåãïíüò!
:58:22
- Ùñáßá.
:58:26
Äåí ôï ðéóôåýù, üôé ÷Üóáìå ôï ðáé÷íßäé!
:58:28
- Ãéáôß äåí ìðïñåßò; Áöïý ÷Üíïõìå üëç ôç óåæüí!
- ¸ôóé åßíáé.

:58:30
×ñåéáæüìáóôå êÜðïéïí êáëü óôá ôñéðïíôá,
êÜðïéïí ðïõ íá óõíáñðÜæåé!

:58:33
Äåí ìå íïéÜæåé, áí åßóáé ï êáëýôåñïò
óôá ôñßðïíôá, óå üëï ôï ðñùôÜèëçìá.

:58:35
- ÐñÝðåé íá ãõñíÜò, óôçí Üìõíá.
- ÁëëÜ ôçí ßäéá óôéãìÞ, ðñÝðåé êáé íá âÜæåéò êáëÜèéá.

:58:38
Êïßôá, ôéò êáëýôåñåò ïìÜäåò
óôçí éóôïñßá, Celtics, Bulls, Nicks.

:58:41
¼ëåò, êáëÝò áìõíôéêÝò ïìÜäåò.
:58:42
Åííïþ, ç åðßèåóç, öÝñíåé öéëÜèëïõò.
Ç Üìõíá, êåñäßæåé ôá ðáé÷íßäéá.

:58:45
- ÊáëÜ ôá ëÝåé, ÷ùñßò Üìõíá äåí êåñäßæåéò!
- Åõ÷áñéóôþ!

:58:54
×ììì!

prev.
next.