In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:00:43
ÂëÝðù, ôá ðÜò êáëÜ, ìå ôçí éóôïñßá.
:01:00
ÄçëáäÞ, áõôü óçìáßíåé üôé åßìáé ï åñáóôçò óïõ;
:01:04
Èåò, íá åßóáé ï åñáóôçò ìïõ;
:01:11
¹èåëá íá ãßíù ï åñáóôçò óïõ, áðü ôçí
ðñþôç ìÝñá ðïõ óå åßäá óôï Dommel.

:01:18
Èá ðåñíáãáìå, üìïñöá.
:01:21
Áðïãïçôåýôçêåò;
:01:22
Ï÷é, áëëÜ óõãêñéôéêÜ ìå ôï...
"Á, åóý åßóáé ï Óôáéí;"

:01:28
Ìå óõã÷ùñåéò!
:01:32
Íéþèù áðáßóéá!
:01:33
Äåí ðåéñÜæåé!
:01:35
Å÷ïõìå ìðüëéêï ÷ñüíï,
ãéá íá åðáíïñèþóïõìå.

:01:54
Åëáôå, åëáôå!

prev.
next.