In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:03:00
Ðßíïõìå Cosmopolitans.
:03:01
ÈÝëåéò êáé åóý;
:03:07
Ï÷é, åõ÷áñéóôù.
:03:09
"Åí'ôù ìåôáîý, ç Óåëëõ óêåöôüôáí,
:03:10
ãéáôß ïé ó÷Ýóåéò, Þôáí ôüóï ðïëýðëïêåò.
:03:11
Óêåöôüôáí, üôé Ýðñåðå
íá óõíïäåýïíôáé áðü åðéäüñðéï

:03:14
êáé ü÷é, áðü ëéðáíôéêü"
:03:25
ôï Ý÷ù äåé, áõôü ôï åðåéóüäéï.
:03:29
Áóôåßï.
:03:36
Ùñáßá, Þôáí!
:03:38
Åõ÷áñéóôþ, ãéá üëá.
:03:41
ÐÝñáóá õðÝñï÷á!
:03:43
Êáëçíý÷ôá êáé ðñïóï÷Þ óôç æÜ÷áñç.
:03:44
Êáëçíý÷ôá.
:03:49
Åíôáîåé,óå åõ÷áñéóôþ.
:04:10
Ôé ôñÝ÷åé, ìå ôïí Ëïõéò;
:04:13
Äåí îÝñù, ãéá ðïéï ðñÜãìá, ìéëÜò.
:04:16
Åãþ èá Ýëåãá, íá ðñï÷ùñÞóåéò.
:04:18
Áðëþò, ðÞäá ôïí.
:04:19
Máãêõ, ìçí ìéëÜò, Ýôóé!
:04:25
Ç ìéóÞ äéáóêÝäáóç, óôï óåî...
:04:27
...åßíáé íá ìéëÜò, ãé'áõôï.
:04:28
ÌÜëëïí, Ý÷ù ÷Üóåé áõôü, ôï ìéóü.
:04:31
Äåí Ý÷åéò ìéëÞóåé, ðïôÝ ãéá óåî;
:04:34
Ðïõ êáé ðïõ, ìå ôïí Üíôñá ìïõ.
:04:37
Ðåñßðïõ!
:04:39
Êáé ìå ôéò ößëåò óïõ, ôé ëÝãáôå;
:04:42
Ôçí ðñþôç öïñÜ, ðïõ ðçäÞ÷ôçêåò.
:04:44
ÊÜðïõ, èá çèåëåò, íá ôï ðåéò!
:04:46
Ôç íý÷ôá ôïõ ãÜìïõ ìïõ,
çôáí áõôïíüçôï.

:04:50
Å÷áóåò, üëåò áõôÝò ôéò ùñáßåò
:04:51
êïõâÝíôåò, óôç æùÞ;
:04:54
Åóý, óå ðïéïí ôá ëåò;
:04:57
Óôç Ñïïõæ.
:04:59
Éóùò, áí åß÷á êáé åãþ ìéá áäåñöÞ.

prev.
next.