In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:04:10
Ôé ôñÝ÷åé, ìå ôïí Ëïõéò;
:04:13
Äåí îÝñù, ãéá ðïéï ðñÜãìá, ìéëÜò.
:04:16
Åãþ èá Ýëåãá, íá ðñï÷ùñÞóåéò.
:04:18
Áðëþò, ðÞäá ôïí.
:04:19
Máãêõ, ìçí ìéëÜò, Ýôóé!
:04:25
Ç ìéóÞ äéáóêÝäáóç, óôï óåî...
:04:27
...åßíáé íá ìéëÜò, ãé'áõôï.
:04:28
ÌÜëëïí, Ý÷ù ÷Üóåé áõôü, ôï ìéóü.
:04:31
Äåí Ý÷åéò ìéëÞóåé, ðïôÝ ãéá óåî;
:04:34
Ðïõ êáé ðïõ, ìå ôïí Üíôñá ìïõ.
:04:37
Ðåñßðïõ!
:04:39
Êáé ìå ôéò ößëåò óïõ, ôé ëÝãáôå;
:04:42
Ôçí ðñþôç öïñÜ, ðïõ ðçäÞ÷ôçêåò.
:04:44
ÊÜðïõ, èá çèåëåò, íá ôï ðåéò!
:04:46
Ôç íý÷ôá ôïõ ãÜìïõ ìïõ,
çôáí áõôïíüçôï.

:04:50
Å÷áóåò, üëåò áõôÝò ôéò ùñáßåò
:04:51
êïõâÝíôåò, óôç æùÞ;
:04:54
Åóý, óå ðïéïí ôá ëåò;
:04:57
Óôç Ñïïõæ.
:04:59
Éóùò, áí åß÷á êáé åãþ ìéá áäåñöÞ.
:05:02
Áêüìá êáé ôùñá, ðïõ åßóáé ôüóï ìéêñÞ,
:05:03
Ý÷åéò ìéá ó÷Ýóç, ðïõ åãù
äåí åß÷á ðïôÝ ìå êáíÝíáí.

:05:07
Åßóôå áêüìá, äåìÝíåò;
:05:11
ÖõóéêÜ!
:05:12
Äåí ìéëÜò, ïìùò ãé'áõôçí!
:05:14
Ôé èåò, íá ìÜèåéò;
:05:17
Åßìáóôå êáëá, åéìáóôå äåìÝíåò,
:05:19
óáí êùëïò êáé âñáêß!
:05:20
ÈÝëù íá ôï ìÜèù êáé áðü åêåßíç!
:05:21
ÈÝëù íá ôç ãíùñßóù êáé áõôÞ!
:05:23
ÁìöéâÜëëù, áí ìðïñåß íá Ýñèåé.
:05:25
Åßíáé ðïëý áðáó÷ïëçìÝíç.
:05:27
Åßíáé äéêçãüñïò.
:05:28
Áëçèåéá; Ôé, äéêçãüñïò;
:05:30
Ðïëý áðáó÷ïëçìÝíïò äéêçãüñïò.
:05:33
Ôé êÜíåéò, áöïý êÜíïõí üëá,
ôçí áíÜãêç ôïõò;

:05:35
ôá âïõñôóéæù,ôá ðÜù óðßôé,
:05:39
öñïíôßæù íá Ý÷ïõí íåñü, íá ðéïýí...
:05:43
êáé ìåôÜ áðü áõôü,
:05:45
ôåëåéþíù.
:05:48
êáé; ôé êÜíåéò;
:05:49
ïôéäÞðïôå!
:05:51
Øùíßæù öáãçôü,
:05:52
ìáãåéñåýù ãéá ôï áãüñé ìïõ,
:05:54
îÝñù, ðùò ôïí ëÝíå...
:05:56
ôï îåñù,áðëÜ ðïôÝ äåí åß÷á ìéá íïñìÜë æùÞ
ìå êÜðïéï áãüñé ìïõ.

:05:59
Ïðüôå, èá ÷ñçóéìïðïéþ áõôÞí ôçí ëÝîç
üóï ðéï óõ÷íÜ, ìðïñþ.


prev.
next.