In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:06:02
Ðñþôá áðü üëá,
:06:04
äåí åßíáé þñéìïò,
êáíÝíáò ôïõò, äåí åßíáé!

:06:07
Îåñåéò, å÷åéò Ýíá ôñüðï,
íá ìå "åìøõ÷þíåéò"!

:06:09
êáé ðïõ åßíáé ðñáãìáôéêÜ, õðÝñï÷ïò.
:06:12
Áðëþò, ìçí åêðëáãåßò, üôáí áðïäåé÷ôåß
:06:14
üôé äåí åßíáé ôüóï ôÝëåéïò!
:06:16
Äåí ìå ðåéñÜæåé, áí äåí åßíáé!
:06:21
ÐñÝðåé íá öýãù!
:06:22
Áíôßï!
:06:23
ÊáëÞ äéáóêÝäáóç!
:06:24
Èá óå ðÜñù!
:06:24
ÅíôÜîåé.
:06:26
Áêïýãåóáé ðïëý üìïñöç, Ìáãêõ,
:06:28
ãéá íá êáèáñßæåéò äùìÜôéá.
:06:30
Å÷åéò äéêéï, åéìáé!
:06:31
Å÷ù Ýíáí åããïíü,
åéíáé ãéáôñüò óôç Ôåìðá.

:06:34
èá óôïí ãíùñßóù!
:06:35
Äåí èá çèåëåò, íá ôï êÜíåéò.
:06:37
Ãéáôé; Eéóáé êáêü óõíáðÜíôçìá;
:06:38
Äåí ôï êÜíù åðßôçäåò...
ÁëëÜ íáé, åßìáé.

:06:42
Áöïý äåí èåò,
íá ðáíôñåõôåßò ôïí åããïíü ìïõ

:06:45
ãéáôß äåí ìïõ äéáâÜæåéò, ëßãï;
:06:53
Äåí äéáâÜæù, ãñÞãïñá.
:06:54
ÔÝëåéá.
:06:55
Êáé åãþ äåí áêïýù, ãñÞãïñá.
:07:07
Ç.. ôÝ÷íç... ôïõ... íá ÷Üóåéò..
:07:16
ÐñÝðåé íá åðéóôñÝøù óôç äïõëåéÜ!
:07:17
Ôé åéíáé; Äõóëåîéá;
:07:19
Ôé åßóáé; ÄÜóêáëïò;
:07:21
Êáèçãçôçò, óõíôáîéïõ÷ïò.
:07:22
Ìå ôçí çñåìßá óïõ, Ìáãêõ.
:07:24
Áêïõ, ðñþôá ôéò ëÝîåéò
ðïõ èÝëåéò, íá ðåéò.

:07:27
9 öïñÝò óôéò 10, èá áêïýò ôï ëÜèïò,
ðñéí ôï ðåéò.

:07:29
Êáé èá ôï äéïñèþíåéò.
:07:31
Åêôüò êáé áí èåò,
íá öáßíåóáé óáí ÷áæÞ!

:07:50
Åëá...
:07:53
Ç ðïßçóç, õðïôßèåôáé üôé
ðñÝðåé íá åßíáé áñãÞ.


prev.
next.