In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:07:07
Ç.. ôÝ÷íç... ôïõ... íá ÷Üóåéò..
:07:16
ÐñÝðåé íá åðéóôñÝøù óôç äïõëåéÜ!
:07:17
Ôé åéíáé; Äõóëåîéá;
:07:19
Ôé åßóáé; ÄÜóêáëïò;
:07:21
Êáèçãçôçò, óõíôáîéïõ÷ïò.
:07:22
Ìå ôçí çñåìßá óïõ, Ìáãêõ.
:07:24
Áêïõ, ðñþôá ôéò ëÝîåéò
ðïõ èÝëåéò, íá ðåéò.

:07:27
9 öïñÝò óôéò 10, èá áêïýò ôï ëÜèïò,
ðñéí ôï ðåéò.

:07:29
Êáé èá ôï äéïñèþíåéò.
:07:31
Åêôüò êáé áí èåò,
íá öáßíåóáé óáí ÷áæÞ!

:07:50
Åëá...
:07:53
Ç ðïßçóç, õðïôßèåôáé üôé
ðñÝðåé íá åßíáé áñãÞ.

:08:07
ç... ôÝ÷íç... ôïõ... íá ÷Üíåéò...
:08:13
äåí åßíáé... äýóêïëï...
íá ôçí êáôÝ÷åéò

:08:20
ôïóá.. ðïëëá... ðñáãìáôá..
åéíáé... ãåìÜôá

:08:29
ìå ôçí... ðñüèåóç... íá ÷áèïýí
:08:35
.. þóôå... ç áðþëåéá ôïõò...
íá ìçí... åßíáé...

:08:44
...êáôáóôñïöÞ
:08:50
÷Üíåéò... êÜôé... êÜèå... ìÝñá...
:08:58
äÝ÷åóáé... ôçí.. áðùëåéá...
ôùí.. êëåéäéùí óïõ


prev.
next.