In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:08:07
ç... ôÝ÷íç... ôïõ... íá ÷Üíåéò...
:08:13
äåí åßíáé... äýóêïëï...
íá ôçí êáôÝ÷åéò

:08:20
ôïóá.. ðïëëá... ðñáãìáôá..
åéíáé... ãåìÜôá

:08:29
ìå ôçí... ðñüèåóç... íá ÷áèïýí
:08:35
.. þóôå... ç áðþëåéá ôïõò...
íá ìçí... åßíáé...

:08:44
...êáôáóôñïöÞ
:08:50
÷Üíåéò... êÜôé... êÜèå... ìÝñá...
:08:58
äÝ÷åóáé... ôçí.. áðùëåéá...
ôùí.. êëåéäéùí óïõ

:09:05
Ý÷áóá äõï ðüëåéò...
:09:09
äõï ðïôÜìéá... êáé ìéá çðåé...
... Þðåéñï...

:09:17
ôá... Ý÷áóá... áëëÜ...
... äåí... Þôáí... êáôáóôñïöÞ...

:09:25
áêüìá... êáé.. ôï íá... ÷Üóù
... åóÝíá

:09:28
ìéá... áóôåßá... öùíÞ
:09:32
ìéá... ÷åéñïíïìéá.. ðïõ...
ìïõ Üñåóå

:09:36
Ýíá ãëõêü... öùò
:09:41
åßíáé... ç áðüäåéîç... üôé...
ç ôÝ÷íç...

:09:47
ôïõ íá ÷Üíåéò... äåí åéíáé äõóêïëç...
íá ôçí.. êáôÝ÷åéò.

:09:51
áí êáé ìðïñåß... ìïéÜæåé... ìå
:09:58
...êáôáóôñïöÞ.

prev.
next.