In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:09:05
Ý÷áóá äõï ðüëåéò...
:09:09
äõï ðïôÜìéá... êáé ìéá çðåé...
... Þðåéñï...

:09:17
ôá... Ý÷áóá... áëëÜ...
... äåí... Þôáí... êáôáóôñïöÞ...

:09:25
áêüìá... êáé.. ôï íá... ÷Üóù
... åóÝíá

:09:28
ìéá... áóôåßá... öùíÞ
:09:32
ìéá... ÷åéñïíïìéá.. ðïõ...
ìïõ Üñåóå

:09:36
Ýíá ãëõêü... öùò
:09:41
åßíáé... ç áðüäåéîç... üôé...
ç ôÝ÷íç...

:09:47
ôïõ íá ÷Üíåéò... äåí åéíáé äõóêïëç...
íá ôçí.. êáôÝ÷åéò.

:09:51
áí êáé ìðïñåß... ìïéÜæåé... ìå
:09:58
...êáôáóôñïöÞ.
:10:08
Ëïéðïí; Ôé ëåò;
:10:12
Ðïëý êáëü.
:10:14
Ìéá öéëïóïöéêÞ åñùôçóç, ãéá ðïéï
ðñÜãìá, ìéëïýóå ôï ðïßçìá;

:10:19
Äåí îÝñù.
:10:19
êáé âÝâáéá îÝñåéò, ãéá ðïéï ðñÜãìá.
:10:24
- Ôï íá ÷Üíåéò;
- Ôé;

:10:29
ÁãÜðç;
:10:31
Êáé ôé ëåò, ãé'áõôï;
:10:34
Ôé åßíáé ç áãÜðç;
:10:36
Åßíáé ðñïïðôéêÞ;
:10:38
Åßíáé ðéèáíïôçôåò; Ôé;
:10:46
Óôçí áñ÷Þ, ìéëÜåé ãéá ôçí áðþëåéá,
:10:48
áëçèéíþí ðñáãìÜôùí,
:10:51
üðùò ôá êëåéäéÜ,
:10:54
êáé ýóôåñá, ëÝåé üôé...
:10:57
Ý÷áóå ìéá Þðåéñï.
:10:59
ÐëçóéÜæåéò!

prev.
next.