In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:10:08
Ëïéðïí; Ôé ëåò;
:10:12
Ðïëý êáëü.
:10:14
Ìéá öéëïóïöéêÞ åñùôçóç, ãéá ðïéï
ðñÜãìá, ìéëïýóå ôï ðïßçìá;

:10:19
Äåí îÝñù.
:10:19
êáé âÝâáéá îÝñåéò, ãéá ðïéï ðñÜãìá.
:10:24
- Ôï íá ÷Üíåéò;
- Ôé;

:10:29
ÁãÜðç;
:10:31
Êáé ôé ëåò, ãé'áõôï;
:10:34
Ôé åßíáé ç áãÜðç;
:10:36
Åßíáé ðñïïðôéêÞ;
:10:38
Åßíáé ðéèáíïôçôåò; Ôé;
:10:46
Óôçí áñ÷Þ, ìéëÜåé ãéá ôçí áðþëåéá,
:10:48
áëçèéíþí ðñáãìÜôùí,
:10:51
üðùò ôá êëåéäéÜ,
:10:54
êáé ýóôåñá, ëÝåé üôé...
:10:57
Ý÷áóå ìéá Þðåéñï.
:10:59
ÐëçóéÜæåéò!
:11:01
Íáé, êáé ï ôñüðïò, ðïõ ôï ëÝåé..
:11:03
åßíáé ëåò êáé äåí Ý÷åé óçìáóßá.
:11:08
Ðùò óïõ öáéíåôáé, èá ôçí Ýëåãåò,
áäéÜöïñç;

:11:12
Íïìßæù, ðùò èÝëåé íá áêïõóôåß áäéÜöïñç.
:11:16
ÈÝëåé íá áêïõóôåß... üôé ôßðïôá ,
äåí ôç íïéÜæåé.

:11:20
Ãéáôß âáèéÜ, ìÝóá ôçò îÝñåé,
:11:23
ðüóï Üó÷çìï, åßíáé íá ÷Üíåéò!
:11:26
Íá ÷Üíåéò, ôé;
:11:29
Ç ðïéïí;
:11:32
Ôïí åñáóôÞ;
:11:38
Ï÷é.
:11:44
Ìéá ößëç.
:11:49

:11:52
Åîõðíï êïñßôóé.

prev.
next.