In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:12:17
Åßíáé ðïëý... æåóôÜ.
:12:19
Ëïéðüí, ôé íá óáò öÝñù;
:12:20
Åíá ëåõêü êñáóé, êáé áõôïò ôï ßäéï.
:12:22
Ùñáßá.
:12:23
Óáí ôï óðßôé óáò. ÅðéóôñÝöù, áìÝóùò!
:12:31
Ðïõ åßíáé ç Ìáãêõ;
:12:32
Äåí åßíáé åäþ!
:12:33
Äüîá ôï èåü!
:12:34
Äåí èÝëïõìå äñÜìá, óÞìåñá.
:12:35
Ãéáôß äåí åßíáé, åäþ;
Óõìâáßíåé, êÜôé;

:12:37
Ï÷é, áðëþò êáõãáäßóáìå ëéãï.
:12:39
Ãéá ðïéï èÝìá;
:12:41
Ìðïñïýìå íá ôá ðïýìå, áñãüôåñá;
:12:42
Êáëýôåñá ðïõ ëåéðåé,èá ìïíïðùëïýóå
ôç ðáñÝá, áí Þôáí åäþ.

:12:46
Íá äù ôï äá÷ôõëßäé;
:12:51
Ãéá êïßôá ôï!
:12:57
Óåíôáë, ç Ñïïõæ ìïõ åßðå
üôé Ý÷åéò ìéá êüñç.

:12:59
Ç Ìáñóá ìïõ;
:13:00
Èá óôçí ãíùñéóù, èá ôçí áãáðÞóåéò,
üëïé ôçí áãáðÜíå.

:13:03
Ç Ìáñóá ìïõ åßíáé äéáêïóìçôñéá.
:13:04
ÁëÞèåéá;
:13:06
Åßíáé éäéïöõßá, óôç äïõëåéÜ ôçò.
:13:08
Åðéôñåøôå ìïõ, íá ðù äõï ëüãéá,
:13:12
óôç Ñïïõæ êáé óôïí Óáéìïí.
:13:15
Åßìáóôå ÷áñïýìåíïé,
ðïõ óõììåôÝ÷ïõìå óôçí åõôõ÷ßá óáò.

:13:17
Áò ðéïýìå, óôç åõôõ÷ßá äõï êáñäéþí,
:13:19
äõï êáñäéåò, äõï ïéêïãÝíåéåò.
:13:22
- Óôçí õãåéÜ ìáò!
- Óôçí õãåéÜ ìáò!

:13:26
Åõ÷áñéóôþ!
:13:27
ÊáëÜ, ðÞãå.
:13:28
Íáé.
:13:28
Ðïõ åßíáé ç Ìáãêõ;
:13:31
Äýóêïëï, íá ðù!
:13:32
Ôáîéäåýåé, óõíÝ÷åéá!
:13:33
Èá ôç ãíùñßóù, êÜðïôå.
:13:35
Åßíáé ç áäåñöÞ óïõ,
èÝëù íá ôç ãíùñßóù.

:13:37
Èá ôçí ãíùñßóåéò.
:13:39
Ãéáôß ôóáêùèÞêáôå;
:13:41
Ãéá ãõíáéêåßá èÝìáôá.
:13:55
Åðñåðå íá ÷ñçóéìïðïéÞóù öñÝóêá ëá÷áíéêÜ
áíôß ãéá êáôåøõãìÝíá.

:13:58
Äåí íïìéæù, çôáí ôåëåéá,
áëçèåéá Þôáí íïóôéìüôáôï!


prev.
next.