In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:13:00
Èá óôçí ãíùñéóù, èá ôçí áãáðÞóåéò,
üëïé ôçí áãáðÜíå.

:13:03
Ç Ìáñóá ìïõ åßíáé äéáêïóìçôñéá.
:13:04
ÁëÞèåéá;
:13:06
Åßíáé éäéïöõßá, óôç äïõëåéÜ ôçò.
:13:08
Åðéôñåøôå ìïõ, íá ðù äõï ëüãéá,
:13:12
óôç Ñïïõæ êáé óôïí Óáéìïí.
:13:15
Åßìáóôå ÷áñïýìåíïé,
ðïõ óõììåôÝ÷ïõìå óôçí åõôõ÷ßá óáò.

:13:17
Áò ðéïýìå, óôç åõôõ÷ßá äõï êáñäéþí,
:13:19
äõï êáñäéåò, äõï ïéêïãÝíåéåò.
:13:22
- Óôçí õãåéÜ ìáò!
- Óôçí õãåéÜ ìáò!

:13:26
Åõ÷áñéóôþ!
:13:27
ÊáëÜ, ðÞãå.
:13:28
Íáé.
:13:28
Ðïõ åßíáé ç Ìáãêõ;
:13:31
Äýóêïëï, íá ðù!
:13:32
Ôáîéäåýåé, óõíÝ÷åéá!
:13:33
Èá ôç ãíùñßóù, êÜðïôå.
:13:35
Åßíáé ç áäåñöÞ óïõ,
èÝëù íá ôç ãíùñßóù.

:13:37
Èá ôçí ãíùñßóåéò.
:13:39
Ãéáôß ôóáêùèÞêáôå;
:13:41
Ãéá ãõíáéêåßá èÝìáôá.
:13:55
Åðñåðå íá ÷ñçóéìïðïéÞóù öñÝóêá ëá÷áíéêÜ
áíôß ãéá êáôåøõãìÝíá.

:13:58
Äåí íïìéæù, çôáí ôåëåéá,
áëçèåéá Þôáí íïóôéìüôáôï!

:14:01
- Çôáí êáëü!
- ÁëÞèåéá;

:14:02
Íáé.
:14:04
Ìßëçóåò, ìå ôç Ñïïõæ;
:14:07
Ï÷é.
:14:08
Áñá, äåí ôçò ôï áíÝöåñåò;
:14:09
Ðïéï;
:14:11
Ãéá íá Ýñèåé åäþ, Ìáãêé.
:14:13
Äåí îåñù, ðùò óïõ çñèå áõôÞ, ç éäÝá.
:14:16
Máãêõ, óôï æÞôçóá, ðïëý óõãêåêñéìÝíá.
:14:18
Êáé; Åðåéäç ìïõ ôï æÞôçóåò, äåí óçìáßíåé
üôé èá ôï êÜíù, êéüëáò.

:14:21
Äåí ðñÝðåé íá êáðíéæåéò. Å÷ïõìå âåâáñçìÝíï
éóôïñéêü êáñêßíïõ, óôçí ïéêïãÝíåéá.

:14:24
Êáé áí ç ïéêïãÝíåéá, åß÷å âåâáñçìÝíï
éóôïñéêü óôá ôñï÷áßá,

:14:26
äåí èá Ýðñåðå, íá ïäçãþ;
:14:28
Äåí åßíáé áóôåßï.
:14:30
Õðïôßèåôáé, ðùò åßíáé.
:14:31
Ðïéï åßíáé ôï ðñüâëçìá óïõ, ìå ôç Ñïïõæ;
:14:33
Ãéáôß äåí èåò, íá ìáò åðéóêåöôåß;
:14:35
Åóý, ãéáôß èåò;
:14:37
Äåí åßìáé åãþ áñêåôÞ, ãéá óÝíá;
:14:39
Äåí Ý÷åé íá êÜíåé, ìå óÝíá!
:14:41
Åßíáé åããïíç ìïõ êáé èÝëù
íá ôçí ãíùñßóù êáé áõôÞí.

:14:59
Ðùò Þôáí, ç Êáñïëáéí ìå åóÜò,
ôá êïñßôóéá;


prev.
next.