In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:14:01
- Çôáí êáëü!
- ÁëÞèåéá;

:14:02
Íáé.
:14:04
Ìßëçóåò, ìå ôç Ñïïõæ;
:14:07
Ï÷é.
:14:08
Áñá, äåí ôçò ôï áíÝöåñåò;
:14:09
Ðïéï;
:14:11
Ãéá íá Ýñèåé åäþ, Ìáãêé.
:14:13
Äåí îåñù, ðùò óïõ çñèå áõôÞ, ç éäÝá.
:14:16
Máãêõ, óôï æÞôçóá, ðïëý óõãêåêñéìÝíá.
:14:18
Êáé; Åðåéäç ìïõ ôï æÞôçóåò, äåí óçìáßíåé
üôé èá ôï êÜíù, êéüëáò.

:14:21
Äåí ðñÝðåé íá êáðíéæåéò. Å÷ïõìå âåâáñçìÝíï
éóôïñéêü êáñêßíïõ, óôçí ïéêïãÝíåéá.

:14:24
Êáé áí ç ïéêïãÝíåéá, åß÷å âåâáñçìÝíï
éóôïñéêü óôá ôñï÷áßá,

:14:26
äåí èá Ýðñåðå, íá ïäçãþ;
:14:28
Äåí åßíáé áóôåßï.
:14:30
Õðïôßèåôáé, ðùò åßíáé.
:14:31
Ðïéï åßíáé ôï ðñüâëçìá óïõ, ìå ôç Ñïïõæ;
:14:33
Ãéáôß äåí èåò, íá ìáò åðéóêåöôåß;
:14:35
Åóý, ãéáôß èåò;
:14:37
Äåí åßìáé åãþ áñêåôÞ, ãéá óÝíá;
:14:39
Äåí Ý÷åé íá êÜíåé, ìå óÝíá!
:14:41
Åßíáé åããïíç ìïõ êáé èÝëù
íá ôçí ãíùñßóù êáé áõôÞí.

:14:59
Ðùò Þôáí, ç Êáñïëáéí ìå åóÜò,
ôá êïñßôóéá;

:15:01
Åííïþ, óáí ìáìá, ðùò ôçí èõìÜóôå;
:15:04
Ãéáôß äåí ñùôÜò, ôçí Ñïïõæ;
:15:06
Ìáãêõ... óå ðáñáêáëþ, ùñßìáóå!
:15:16
Çôáí îå÷ùñéóôÞ!
:15:17
ÄéÝöåñå, áðü ôéò Üëëåò ìáìÜäåò.
:15:19
ÓõíÞèéæå, íá ìáò êÜíåé åêðëÞîåéò!
:15:23
Ìéá öïñÜ, Üíïéîá ôï êïõôß
ìå ôï êïëáôóéü ìïõ,

:15:27
êáé åß÷å ìéá ôéÜñá, ìÝóá.
:15:30
Ìéá ôéÜñá... ìáæß ìå ôï óÜíôïõéôò;
:15:33
Áíôß, ãéá ôï óÜíôïõéôò.
:15:36
Ðùò Þôáí, óáí êüñç;
:15:39
Äåí åß÷å ôéÜñåò.
:15:43
Ôçí áãáðïýóá, ôüóï ðïëý!
:15:50
Ôï íá ôçí áãáðáù, ìå ôï óùóôü ôñüðï,
Þôáí äýóêïëï... ãéá ìÝíá!

:15:54
Äåí Þîåñá, üôé õðÜñ÷åé
óùóôüò êáé ëÜèïò ôñüðïò.

:15:56
Ïýôå åãþ!
:15:58
Åß÷á éäÝåò,

prev.
next.