In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:15:01
Åííïþ, óáí ìáìá, ðùò ôçí èõìÜóôå;
:15:04
Ãéáôß äåí ñùôÜò, ôçí Ñïïõæ;
:15:06
Ìáãêõ... óå ðáñáêáëþ, ùñßìáóå!
:15:16
Çôáí îå÷ùñéóôÞ!
:15:17
ÄéÝöåñå, áðü ôéò Üëëåò ìáìÜäåò.
:15:19
ÓõíÞèéæå, íá ìáò êÜíåé åêðëÞîåéò!
:15:23
Ìéá öïñÜ, Üíïéîá ôï êïõôß
ìå ôï êïëáôóéü ìïõ,

:15:27
êáé åß÷å ìéá ôéÜñá, ìÝóá.
:15:30
Ìéá ôéÜñá... ìáæß ìå ôï óÜíôïõéôò;
:15:33
Áíôß, ãéá ôï óÜíôïõéôò.
:15:36
Ðùò Þôáí, óáí êüñç;
:15:39
Äåí åß÷å ôéÜñåò.
:15:43
Ôçí áãáðïýóá, ôüóï ðïëý!
:15:50
Ôï íá ôçí áãáðáù, ìå ôï óùóôü ôñüðï,
Þôáí äýóêïëï... ãéá ìÝíá!

:15:54
Äåí Þîåñá, üôé õðÜñ÷åé
óùóôüò êáé ëÜèïò ôñüðïò.

:15:56
Ïýôå åãþ!
:15:58
Åß÷á éäÝåò,
:16:00
áêñéâïðëçñùìÝíåò éäååò, ãéá
ôï ðùò íá åßíáé áóöáëÞò.

:16:05
Ïðùò;
:16:06
Ðßóôåõá, üôé Ýðñåðå íá åßíáé
óõíÝ÷åéá, ìå öÜñìáêá.

:16:10
Ðßóôåõá, üôé ç ó÷Ýóç ôçò, ìå ôïí ðáôåñÜ óïõ
ðáñá çôáí ðáèéáóìÝíç, ãéá åêåßíç.

:16:15
Ïóï ãéá ôá ðáéäéÜ,
:16:16
äåí Þèåëá, ìå ôßðïôá, íá ôá êÜíåé.
:16:19
ÄçëáäÞ, åý÷åóáé íá ìçí ìå åß÷å êÜíåé.
:16:24
Ï÷é, Ìáãêõ.
:16:28
Åý÷ïìáé, íá åß÷á êñáôÞóåé ôï óôüìá ìïõ
êëåéóôü, ôüóï

:16:29
þóôå íá ìðïñÝóù, íá áêïýóù ôé Þèåëå
íá êÜíåé åêåßíç, óôç æùÞ ôçò.

:16:42
Íá'ôç... Åßíáé ç íýöç.
:16:46
Äåßîå èÜññïò!
:16:49
ÐåñéìÝíåôå, åäþ!
:16:51
Èá óáò öÝñù êïõóáæ.
:16:53
Êïõóáæ; Ôé åßíáé áõôü;
:16:56
- Êõñßåò ìïõ!
- Åõ÷áñéóôþ!


prev.
next.