In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:16:00
áêñéâïðëçñùìÝíåò éäååò, ãéá
ôï ðùò íá åßíáé áóöáëÞò.

:16:05
Ïðùò;
:16:06
Ðßóôåõá, üôé Ýðñåðå íá åßíáé
óõíÝ÷åéá, ìå öÜñìáêá.

:16:10
Ðßóôåõá, üôé ç ó÷Ýóç ôçò, ìå ôïí ðáôåñÜ óïõ
ðáñá çôáí ðáèéáóìÝíç, ãéá åêåßíç.

:16:15
Ïóï ãéá ôá ðáéäéÜ,
:16:16
äåí Þèåëá, ìå ôßðïôá, íá ôá êÜíåé.
:16:19
ÄçëáäÞ, åý÷åóáé íá ìçí ìå åß÷å êÜíåé.
:16:24
Ï÷é, Ìáãêõ.
:16:28
Åý÷ïìáé, íá åß÷á êñáôÞóåé ôï óôüìá ìïõ
êëåéóôü, ôüóï

:16:29
þóôå íá ìðïñÝóù, íá áêïýóù ôé Þèåëå
íá êÜíåé åêåßíç, óôç æùÞ ôçò.

:16:42
Íá'ôç... Åßíáé ç íýöç.
:16:46
Äåßîå èÜññïò!
:16:49
ÐåñéìÝíåôå, åäþ!
:16:51
Èá óáò öÝñù êïõóáæ.
:16:53
Êïõóáæ; Ôé åßíáé áõôü;
:16:56
- Êõñßåò ìïõ!
- Åõ÷áñéóôþ!

:17:00
Ðïéïé åßíáé üëïé áõôïß;
:17:02
Äåí Ý÷ù éäÝá!
:17:03
Åêôüò, áðü ôç Ìáñóá.
:17:05
Ãåéá.
:17:09
Äåí èá êÜôóåéò, íá äåéò íá ìå ãåëïéïðïéïýí;
:17:13
Ç Óáíôåë Þèåëå ðïëý, íá ôï êÜíåé.
:17:15
Îåñù, áí âÜëåé êÜôé óôï ìõáëü ôçò,
äåí óôáìáôÜåé ìå ôßðïôá.

:17:18
Ðáñ'ôçí ìå ôï ìáëáêü.
:17:19
Ç Ìáñóá ðåñíÜåé äýóêïëåò óôéãìÝò,
áõôÝò ôéò ìÝñåò.

:17:21
Ôé êÜíåé;
:17:22
Äéáêïóìåß êáìéÜ ëÜìðá;
:17:24
Áöçóå ôï ÷ñéóôéáíéóìü,
ãéá ôïí éïõäáúóìü.

:17:31
Êõñßåò ìïõ, çñèå ç þñá,
ãéá íá äéáóêåäÜóïõìå.

:17:37
Íá êÜôóïõí üëïé, ðáñáêáëþ.
:17:38
Áíéôá, Ôæáêõ åëÜôå!
:17:44
Åßìáé óßãïõñç, üôé ç Ñïïõæ åßíáé åõôõ÷éóìÝíç
ðïõ çñèå åðéôÝëïõò, áõôÞ ç ìÝñá.

:17:52
ÕðÞñ÷áí ìÝñåò, ðïõ áìöéâÜëëáìå.
:17:56
Ù, èåÝ ìïõ!
:17:57
Ïëïí áõôïí ôïí ÷ñüíï,
ðïõ åß÷å èáììÝíç ôç ìýôç ôçò...

:17:59
..ìÝóá óå Ýíá âéâëßï.

prev.
next.