In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:17:00
Ðïéïé åßíáé üëïé áõôïß;
:17:02
Äåí Ý÷ù éäÝá!
:17:03
Åêôüò, áðü ôç Ìáñóá.
:17:05
Ãåéá.
:17:09
Äåí èá êÜôóåéò, íá äåéò íá ìå ãåëïéïðïéïýí;
:17:13
Ç Óáíôåë Þèåëå ðïëý, íá ôï êÜíåé.
:17:15
Îåñù, áí âÜëåé êÜôé óôï ìõáëü ôçò,
äåí óôáìáôÜåé ìå ôßðïôá.

:17:18
Ðáñ'ôçí ìå ôï ìáëáêü.
:17:19
Ç Ìáñóá ðåñíÜåé äýóêïëåò óôéãìÝò,
áõôÝò ôéò ìÝñåò.

:17:21
Ôé êÜíåé;
:17:22
Äéáêïóìåß êáìéÜ ëÜìðá;
:17:24
Áöçóå ôï ÷ñéóôéáíéóìü,
ãéá ôïí éïõäáúóìü.

:17:31
Êõñßåò ìïõ, çñèå ç þñá,
ãéá íá äéáóêåäÜóïõìå.

:17:37
Íá êÜôóïõí üëïé, ðáñáêáëþ.
:17:38
Áíéôá, Ôæáêõ åëÜôå!
:17:44
Åßìáé óßãïõñç, üôé ç Ñïïõæ åßíáé åõôõ÷éóìÝíç
ðïõ çñèå åðéôÝëïõò, áõôÞ ç ìÝñá.

:17:52
ÕðÞñ÷áí ìÝñåò, ðïõ áìöéâÜëëáìå.
:17:56
Ù, èåÝ ìïõ!
:17:57
Ïëïí áõôïí ôïí ÷ñüíï,
ðïõ åß÷å èáììÝíç ôç ìýôç ôçò...

:17:59
..ìÝóá óå Ýíá âéâëßï.
:18:04
öõóéêÜ, õðÞñ÷áí åéäýëëéá,
:18:06
áëëÜ ãéá ôïí Ýíá ëïãï Þ ôïí Üëëï...
:18:08
...ôßðïôá, äåí óôÝñéùíå.
:18:12
Áõôü ðïõ ðÜíôá, åß÷å ç Ñïïõæ,
çôáí ìåãÜëç üñåîç...

:18:17
..ãéá öáãçôï.
:18:27
ÈåÝ ìïõ.
:18:28
Ãéáôß êÜðïéïò, íá èÝëåé íá ìå
ðáíôñåõôåß;

:18:30
Åßìáé áçäéáóôéêÞ!
:18:32
Ôï ìïíï áçäéáóôéêü Üôïìï, åäþ ìÝóá
åßíáé ç èåôÞ óïõ ìÜíá.

:18:34
Åßíáé çëßèéá.
:18:35
Êáé ãéáôß ìïõ Ýêáíå áõôü ôï ðÜñôé;
:18:36
Ìå ìéóåß.
:18:38
ÊÜðïéïò Üëëïò, Ýðñåðå íá ôï êÜíåé,
êÜðïéïò,...

:18:40
ðïõ ìå áãáðáåé, êáðïéïò ðïõ
íá ìå êïéôÜåé êáé íá ìïõ ëÝåé,

:18:43
ìüíï üóá, èá ìïõ äþóïõí ôçí åõôõ÷ßá,
ðïõ áîßæù.

:18:47
- Ñïïõæ Öåëëåñ, ðùò ôïëìÜò...
- ÐÜñå äñüìï!

:18:52
Åßíáé ôñåëÞ, åßíáé ôñåëÞ!

prev.
next.