In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:22:03
Ðïéï åßíáé ôï ïìïñöüôåñï ñïý÷ï
ðïõ öüñåóåò ðïôÝ óôç æùÞ óïõ;

:22:05
Óôç æùÞ ìïõ;
:22:05
Íáé, óå üëç óïõ ôç æùÞ.
:22:07
Åíá ôáãåñ, áðü ôï ãÜìï ìïõ.
:22:09
çôáí ìáõñüáóðñï
êáé ìïõ ðÞãáéíå ôüóï ðïëý.

:22:12
Çìïõí óáí ôçí ÔæÜêé Êåííåíôõ
ìå åêåßíï ôï ôáãåñ.

:22:21
Äùóå ìïõ ôç ðéóôùôéêÞ óïõ,
:22:23
Äùó'ôç ìïõ!
:22:29
Íá óáò öÝñù ôï ìÝãåèïò óáò;
:22:34
Ï÷é,èá ðÜù óôï ôìÞìá
ìå ôá ãõíáéêåßá ôáãåñ.

:22:48
Ëïéðüí;
:22:51
ÔæÜêé Êåííåíôõ;
:22:53
Áêüìá, êáëýôåñá... ÔæÜêé ÙíÜóçò.
:23:03
ÊáëÞ äïõëåéÜ.
:23:10
Åßóáé Ýôïéìç;
:23:11
Äåí îÝñù, ôé íá öïñÝóù, ãéá ôï ãÜìï.
:23:13
Äåí ðåéñáæåé, öïñá üôé èÝëåéò!
:23:14
Ðßóôåøå ìå, üôáí ôï üíïìá ôçò íýöçò
åßíáé Ëïðõ... ðåéñÜæåé.

:23:18
- Áõôü åßíáé õðÝñï÷ï, ðÜìå!
- ÁëÞèåéá;

:23:20
Íáé, åëá ðñÝðåé íá öýãïõìå.
:23:24
Äåí ðéóôåýù, üôé Ý÷åéò ößëç
ðïõ ôçí ëÝíå Ëïðõ.

:23:27
- ÐÜìå!
- Åñ÷ïìáé!

:23:34
Åßóáé êáëá; Ãéáôé áí åßíáé íá ìá÷áéñþóåéò
êáíÝíáí, êáëýôåñá íá ìçí ðÜìå.

:23:38
Åßìáé êáëÜ!
:23:43
Ù, èåÝ ìïõ!
:23:45
Ôé Ýêáíå óôá ðáðïýôóéá ìïõ;
:23:50
Ôóß÷ëá;
:23:52
Ôçí óêýëá!
:23:55
Êáíåßò, äåí èá ôï ðñïóÝîåé!
:23:56
Ôé; Êáíåéò, äåí èá ðñïóÝîåé;
:23:57
Ãåéá.
:23:59
ÌéëÜù, ãéáôß Ý÷ù óôüìá.

prev.
next.