In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:23:03
ÊáëÞ äïõëåéÜ.
:23:10
Åßóáé Ýôïéìç;
:23:11
Äåí îÝñù, ôé íá öïñÝóù, ãéá ôï ãÜìï.
:23:13
Äåí ðåéñáæåé, öïñá üôé èÝëåéò!
:23:14
Ðßóôåøå ìå, üôáí ôï üíïìá ôçò íýöçò
åßíáé Ëïðõ... ðåéñÜæåé.

:23:18
- Áõôü åßíáé õðÝñï÷ï, ðÜìå!
- ÁëÞèåéá;

:23:20
Íáé, åëá ðñÝðåé íá öýãïõìå.
:23:24
Äåí ðéóôåýù, üôé Ý÷åéò ößëç
ðïõ ôçí ëÝíå Ëïðõ.

:23:27
- ÐÜìå!
- Åñ÷ïìáé!

:23:34
Åßóáé êáëá; Ãéáôé áí åßíáé íá ìá÷áéñþóåéò
êáíÝíáí, êáëýôåñá íá ìçí ðÜìå.

:23:38
Åßìáé êáëÜ!
:23:43
Ù, èåÝ ìïõ!
:23:45
Ôé Ýêáíå óôá ðáðïýôóéá ìïõ;
:23:50
Ôóß÷ëá;
:23:52
Ôçí óêýëá!
:23:55
Êáíåßò, äåí èá ôï ðñïóÝîåé!
:23:56
Ôé; Êáíåéò, äåí èá ðñïóÝîåé;
:23:57
Ãåéá.
:23:59
ÌéëÜù, ãéáôß Ý÷ù óôüìá.
:24:00
Ôï ôáêïýíé ìïõ, Ý÷åé óôüìá.
:24:02
Êáíåßò, äåí èá ôï ðñïóÝîåé.
:24:03
Ù, èåÝ ìïõ!
Ôé Ýðáèå ôï ôáêïýíé óïõ;

:24:12
Ãåéá, íá æÞóåôå, Ëïðõ.
:24:19
Áóå ôï êåñß íá óâÞóåé.
:24:22
Áóå ôç óêéÜ íá ìðåé.
:24:25
Áóå ôï áðüãåõìá íá Ýñèåé,
:24:28
ìå Ýíá ìðïõêÜëé óôï ÷Ýñé,
:24:32
ìå ôïí áÝñá áðü ôá äÝíôñá,
:24:37
ìå ìéá áíÜóá áðü ôá ðíåõìüíéá,
:24:43
Üóå ôï áðüãåõìá íá Ýñèåé.
:24:55
Íá óïõ êÜíù ðáñÝá;
:24:57
Áêïõóá üôé ðáíôñåýåóáé.
:24:58
Óõã÷áñçôÞñéá!

prev.
next.