In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:24:00
Ôï ôáêïýíé ìïõ, Ý÷åé óôüìá.
:24:02
Êáíåßò, äåí èá ôï ðñïóÝîåé.
:24:03
Ù, èåÝ ìïõ!
Ôé Ýðáèå ôï ôáêïýíé óïõ;

:24:12
Ãåéá, íá æÞóåôå, Ëïðõ.
:24:19
Áóå ôï êåñß íá óâÞóåé.
:24:22
Áóå ôç óêéÜ íá ìðåé.
:24:25
Áóå ôï áðüãåõìá íá Ýñèåé,
:24:28
ìå Ýíá ìðïõêÜëé óôï ÷Ýñé,
:24:32
ìå ôïí áÝñá áðü ôá äÝíôñá,
:24:37
ìå ìéá áíÜóá áðü ôá ðíåõìüíéá,
:24:43
Üóå ôï áðüãåõìá íá Ýñèåé.
:24:55
Íá óïõ êÜíù ðáñÝá;
:24:57
Áêïõóá üôé ðáíôñåýåóáé.
:24:58
Óõã÷áñçôÞñéá!
:25:03
Ðåò óõã÷áñçôÞñéá, óôï ãáìðñü,
:25:05
Þ ðåò óõã÷áñçôÞñéá óôç íýöç.
:25:07
Ôá åßðá, åêåß ðïõ ðñÝðåé.
:25:09
ÁëÞèåéá;
:25:13
Ñïïõæ, åéëéêñéíÜ, ëõðÜìáé!
:25:15
Íéþèù áðáßóéá,
ôïõò äõï ôåëåõôáßïõò ìÞíåò.

:25:18
Åãþ íéþèù áðáßóéá, óå üëç ìïõ ôç æùÞ.
:25:20
Ïðüôå, ìç ðåñéìÝíåéò óõìðüíéá
áðü ìÝíá.

:25:27
ÎÝñåéò, ðùò ìå öþíáæáí ìéêñü;
:25:31
Öáôæõ, ç öÜëáéíá.
:25:34
Áêüìá óïêáñïìáé, üôáí ìå èÝëåé ìéá ãõíáßêá
êáé êÜðïéåò óôéãìÝò, êÜíù ÷áæÜ ðñÜãìáôá.

:25:38
Ãéáôß äåí ðéóôåýù, üôé ìðïñþ.
:25:41
Áõôü ìå ôç áäåñöÞ óïõ...
:25:42
..Þôáí áäéêáéïëüãçôï!
:25:45
Ïðùò êáé áí óå öþíáæáí, óôï ó÷ïëåßï.
:25:48
êáôåóôñåøåò, ôá ðÜíôá.
:25:51
Ôï îÝñù.
:25:54
Áõôü ðïõ åß÷áìå Þôáí îå÷ùñéóôü.

prev.
next.