In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:28:00
Ðåò ìïõ!
:28:09
Äåí óå ðáíôñåýïìáé, Ýôóé.
:28:13
Äåí ôï êÜíù.
:28:30
ÁõôÞ ç êõñéá, áêïõóå üôé øþíéóá
ãéá ôçí êõñßá Ëåöêïâéôò,

:28:33
êáé ìå ñþôçóå, áí ìðïñþ íá êÜíù
ôï ßäéï êáé ãéá åêåßíç.

:28:36
- ÓïâáñÜ;
- Íáé.

:28:40
Åßðå üôé èá ðëÞñùíå.
:28:41
Ôï êáëü, ðïõ ôçò èÝëù.
:28:48
ÕðÜñ÷ïõí êáé Üëëåò ãõíáßêåò, åäþ
ðïõ èá ôï Ýêáíáí, áõôü;

:28:51
Áóôåéåõåóáé; Ðïëëåò!
:28:54
Óêåöôüìïõí, íá ôï êáíù
îåñåéò, óáí... åðÜããåëìá.

:29:01
ÅîáéñåôéêÞ éäÝá.
:29:07
Åßìáé áðáßóéá, ìå ôïõò áñéèìïýò.
:29:10
Åííïþ íá ðñïóèÝôù.
:29:15
Åßìáé êáëÞ óå áõôï,
ìðïñù íá óå âïçèÞóù.

:29:20
Áí ôï èÝëåéò!
:29:26
Íáé, âåâáéá!
:29:32
Èá Þôáí ùñáßá!
:29:35
ôæéí.

prev.
next.