In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:29:01
ÅîáéñåôéêÞ éäÝá.
:29:07
Åßìáé áðáßóéá, ìå ôïõò áñéèìïýò.
:29:10
Åííïþ íá ðñïóèÝôù.
:29:15
Åßìáé êáëÞ óå áõôï,
ìðïñù íá óå âïçèÞóù.

:29:20
Áí ôï èÝëåéò!
:29:26
Íáé, âåâáéá!
:29:32
Èá Þôáí ùñáßá!
:29:35
ôæéí.
:30:04
Ï÷é.
:30:07
ÌðáìðÜ;
:30:08
Äåí åßóáé åõðñüóäåêôç, åäþ.
:30:09
Ñïïõæ, åßóáé êáëÜ;
:30:11
Ìå äïõëåõåéò; Íïéùèù öáíôáóôéêÜ!
:30:13
ÁíáêÜëõøá ìéá ãéáãéÜ,
ðïõ äåí Þîåñá üôé õðÞñ÷å.

:30:15
Çôáí ãéá äéêü óáò êáëü.
:30:17
Åóý, ãéáôß ìéëÜò;
:30:19
Äåí Ý÷åéò êáìéÜ èÝóç,
óå áõôÞ ôç êïõâÝíôá.

:30:20
Óõãíþìç, äåóðïéíéò,
áõôï åßíáé ôï óðßôé ìïõ!

:30:22
Óáíôåë, óå ðáñáêáëþ!
:30:31
Ðùò óå âñÞêå;
:30:34
Ðùò ìå Ý÷áóå;
:30:39
Åßðå üôé Ýóôåëíå åõ÷åôÞñéåò êÜñôåò.
:30:41
ÅîÞãçóå ìïõ, ãéáôß äåí ôéò ðÞñá, ðïôÝ!
:30:45
Ç ìçôåñá ìáò Þôáí íåêñç, ï ðáôÝñáò ìáò
Þôáí ó÷åäüí êáôáôïíéêüò.

:30:48
Ç ãéáãéÜ, èá ìáò Þôáí ÷ñÞóéìç.
:30:50
Çôáí áíõðüöïñç, Ñïïõæ.
:30:52
Áõôáñ÷éêç, øéëïìõôá,
:30:55
Ý÷ùíå ôç ìýôç ôçò, óå ðñÜãìáôá
ðïõ äåí ôçí áöïñïýóáí.

:30:57
Ïðùò;
:30:58
Å÷å ìïõ åìðéóôïóõíç,
åéóáé êáëõôÝñá, ÷ùñßò áõôÞí.


prev.
next.