In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:30:04
Ï÷é.
:30:07
ÌðáìðÜ;
:30:08
Äåí åßóáé åõðñüóäåêôç, åäþ.
:30:09
Ñïïõæ, åßóáé êáëÜ;
:30:11
Ìå äïõëåõåéò; Íïéùèù öáíôáóôéêÜ!
:30:13
ÁíáêÜëõøá ìéá ãéáãéÜ,
ðïõ äåí Þîåñá üôé õðÞñ÷å.

:30:15
Çôáí ãéá äéêü óáò êáëü.
:30:17
Åóý, ãéáôß ìéëÜò;
:30:19
Äåí Ý÷åéò êáìéÜ èÝóç,
óå áõôÞ ôç êïõâÝíôá.

:30:20
Óõãíþìç, äåóðïéíéò,
áõôï åßíáé ôï óðßôé ìïõ!

:30:22
Óáíôåë, óå ðáñáêáëþ!
:30:31
Ðùò óå âñÞêå;
:30:34
Ðùò ìå Ý÷áóå;
:30:39
Åßðå üôé Ýóôåëíå åõ÷åôÞñéåò êÜñôåò.
:30:41
ÅîÞãçóå ìïõ, ãéáôß äåí ôéò ðÞñá, ðïôÝ!
:30:45
Ç ìçôåñá ìáò Þôáí íåêñç, ï ðáôÝñáò ìáò
Þôáí ó÷åäüí êáôáôïíéêüò.

:30:48
Ç ãéáãéÜ, èá ìáò Þôáí ÷ñÞóéìç.
:30:50
Çôáí áíõðüöïñç, Ñïïõæ.
:30:52
Áõôáñ÷éêç, øéëïìõôá,
:30:55
Ý÷ùíå ôç ìýôç ôçò, óå ðñÜãìáôá
ðïõ äåí ôçí áöïñïýóáí.

:30:57
Ïðùò;
:30:58
Å÷å ìïõ åìðéóôïóõíç,
åéóáé êáëõôÝñá, ÷ùñßò áõôÞí.

:31:00
ÅðåéäÞ, Þôáí áõôáñ÷éêÞ;
Äåí ìïõ öáßíåôáé, ëïãéêü!

:31:01
Äåí Þèåëá, íá åßíáé åäþ, ìáæß óáò.
:31:03
Äåí ôçí Þèåëá, ìáæß óáò.
:31:04
Ãéáôß;
:31:04
Åðòéäç, ìå êáôçãïñïýóå!
:31:06
Ãéá ðïéï ðñÜãìá, óå êáôçãïñïýóå;
:31:07
Ãéá ôá ðÜíôá!
:31:08
- Ðïéá ðÜíôá;
- ôá ðÜíôá!

:31:11
MðáìðÜ!
:31:11
Ãéá ôç ìçôÝñá óïõ, åíôáîåé;
:31:13
Ãéá ôï èÜíáôï ôçò.
:31:19
Åßðå êÜôé, ôÝôïéï;
:31:20
Äåí ÷ñåéáæüôáí!
:31:24
Çèåëå íá ôçí ðñïóôáôåýåé üëç ôçí þñá.
:31:27
ôéò Ýäéíå öÜñìáêá.
:31:28
ÁëëÜ ç Êáñïëáéí, äåí Þèåëå íá æåé, Ýôóé.
:31:31
Ôçí óôåíá÷ùñïýóå.
:31:32
Äåí ìðïñïýóå, íá äå÷ôåß ôç åãêõìïóýíç ôçò.
:31:36
Åôóé, íïìßæáìå üôé èá Þôáí áñêåôü,
áðëÜ íá áãáðÜìå ï Ýíáò ôï Üëëïí.

:31:40
Íá áãáðÜìå, åóÝíá êáé ôç Ìáãêõ.
:31:45
ÕðÞñ÷áí, ôüóåò üìïñöåò ìÝñåò.
:31:49
Íïìßæáìå, üôé èá Þìáóôáí ìéá ÷áñÜ.
:31:51
Èåå ìïõ!
:31:54
Ìå óõã÷ùñåéò, Ñïæõ!
:31:56
ËõðÜìáé ðïëý!

prev.
next.