In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:31:00
ÅðåéäÞ, Þôáí áõôáñ÷éêÞ;
Äåí ìïõ öáßíåôáé, ëïãéêü!

:31:01
Äåí Þèåëá, íá åßíáé åäþ, ìáæß óáò.
:31:03
Äåí ôçí Þèåëá, ìáæß óáò.
:31:04
Ãéáôß;
:31:04
Åðòéäç, ìå êáôçãïñïýóå!
:31:06
Ãéá ðïéï ðñÜãìá, óå êáôçãïñïýóå;
:31:07
Ãéá ôá ðÜíôá!
:31:08
- Ðïéá ðÜíôá;
- ôá ðÜíôá!

:31:11
MðáìðÜ!
:31:11
Ãéá ôç ìçôÝñá óïõ, åíôáîåé;
:31:13
Ãéá ôï èÜíáôï ôçò.
:31:19
Åßðå êÜôé, ôÝôïéï;
:31:20
Äåí ÷ñåéáæüôáí!
:31:24
Çèåëå íá ôçí ðñïóôáôåýåé üëç ôçí þñá.
:31:27
ôéò Ýäéíå öÜñìáêá.
:31:28
ÁëëÜ ç Êáñïëáéí, äåí Þèåëå íá æåé, Ýôóé.
:31:31
Ôçí óôåíá÷ùñïýóå.
:31:32
Äåí ìðïñïýóå, íá äå÷ôåß ôç åãêõìïóýíç ôçò.
:31:36
Åôóé, íïìßæáìå üôé èá Þôáí áñêåôü,
áðëÜ íá áãáðÜìå ï Ýíáò ôï Üëëïí.

:31:40
Íá áãáðÜìå, åóÝíá êáé ôç Ìáãêõ.
:31:45
ÕðÞñ÷áí, ôüóåò üìïñöåò ìÝñåò.
:31:49
Íïìßæáìå, üôé èá Þìáóôáí ìéá ÷áñÜ.
:31:51
Èåå ìïõ!
:31:54
Ìå óõã÷ùñåéò, Ñïæõ!
:31:56
ËõðÜìáé ðïëý!
:32:00
Ôþñá,
:32:00
Å÷åé åëåýèåñï ÷ñüíï,
ìüíï ôçí Ðåìðôç, êáôÜ ôéò 5.

:32:06
- Ôï áðüãåõìá;
- Íáé.

:32:07
- Åßíáé óôç ìÝóç ôïõ ìåóçìåñéáíïý.
- ÄÝ÷åóáé Þ ü÷é;

:32:10
- Åãù äÝ÷ïìáé, áí äåí èÝëåé...
- ÄÝ÷ïìáé!

:32:14
- Eëëá.
- Ëïõéò.

:32:16
øÜ÷íåéò ðñïóùðéêÞ êïðÝëá, ãéá ôá øþíéá;
:32:18
ï÷é, åíá ñáíôåâïý,
:32:20
ãéá ôï ìÜèçìá ÷ïñïõ. èá Þôáí ôéìÞ ìïõ
íá ìå óõíïäåýóåéò!

:32:26
Èá ôï Þèåëá ðïëý!
:32:28
èá óå ðÜñù, óôéò 4.
:32:33
ï Ëïõéò Öåëíåñ.
:32:45
Áõôü ôï ìÝñïò, ãßíåôáé
üëï êáé êáëýôåñï.


prev.
next.