In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:32:00
Ôþñá,
:32:00
Å÷åé åëåýèåñï ÷ñüíï,
ìüíï ôçí Ðåìðôç, êáôÜ ôéò 5.

:32:06
- Ôï áðüãåõìá;
- Íáé.

:32:07
- Åßíáé óôç ìÝóç ôïõ ìåóçìåñéáíïý.
- ÄÝ÷åóáé Þ ü÷é;

:32:10
- Åãù äÝ÷ïìáé, áí äåí èÝëåé...
- ÄÝ÷ïìáé!

:32:14
- Eëëá.
- Ëïõéò.

:32:16
øÜ÷íåéò ðñïóùðéêÞ êïðÝëá, ãéá ôá øþíéá;
:32:18
ï÷é, åíá ñáíôåâïý,
:32:20
ãéá ôï ìÜèçìá ÷ïñïõ. èá Þôáí ôéìÞ ìïõ
íá ìå óõíïäåýóåéò!

:32:26
Èá ôï Þèåëá ðïëý!
:32:28
èá óå ðÜñù, óôéò 4.
:32:33
ï Ëïõéò Öåëíåñ.
:32:45
Áõôü ôï ìÝñïò, ãßíåôáé
üëï êáé êáëýôåñï.

:33:10
Ôé êÜíåéò åóý, åäþ;
:33:14
Åäþ, æù! Åóõ ôé êÜíåéò, åäþ!
:33:16
Æåéò, åäù; Óå Ýíá ãçñïêïìåßï;
:33:20
Åßíáé êÝíôñï õðïäï÷Þò, åíåñãþí ìåóçëßêùí.
:33:23
Ðåñéìåíå, äçëáäç æåéò ìå ôç ãéáãéÜ ìáò;
:33:29
Ðùò Ýìáèåò, ãé'áõôçí;
:33:32
Äåí ðéóôåýù, üôé óïõ Ýãñáøå
÷ùñßò íá ìïõ ôï ðåé.

:33:36
Åßíáé ýðïõëç!
:33:39
Ðñüóâáëå ôïí çèéêü óïõ êþäéêá;
:33:45
Ðùò ôá ðåñíÜò, åäþ ðÝñá;
:33:47
Ðïéïò Þðéå üëá áõôÜ ôá êïêôåéë;
:33:51
ÊáíÝíáò.
:33:53
Óïõ ÷Üëáóå êéüëáò, ç äéÜèåóç;
:33:55
Ç äéÜèåóç ìïõ, åßíáé ìéá ÷áñÜ.
:33:58
Äåí Ý÷ù áíÜãêç, íá ðéù.

prev.
next.