In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:33:10
Ôé êÜíåéò åóý, åäþ;
:33:14
Åäþ, æù! Åóõ ôé êÜíåéò, åäþ!
:33:16
Æåéò, åäù; Óå Ýíá ãçñïêïìåßï;
:33:20
Åßíáé êÝíôñï õðïäï÷Þò, åíåñãþí ìåóçëßêùí.
:33:23
Ðåñéìåíå, äçëáäç æåéò ìå ôç ãéáãéÜ ìáò;
:33:29
Ðùò Ýìáèåò, ãé'áõôçí;
:33:32
Äåí ðéóôåýù, üôé óïõ Ýãñáøå
÷ùñßò íá ìïõ ôï ðåé.

:33:36
Åßíáé ýðïõëç!
:33:39
Ðñüóâáëå ôïí çèéêü óïõ êþäéêá;
:33:45
Ðùò ôá ðåñíÜò, åäþ ðÝñá;
:33:47
Ðïéïò Þðéå üëá áõôÜ ôá êïêôåéë;
:33:51
ÊáíÝíáò.
:33:53
Óïõ ÷Üëáóå êéüëáò, ç äéÜèåóç;
:33:55
Ç äéÜèåóç ìïõ, åßíáé ìéá ÷áñÜ.
:33:58
Äåí Ý÷ù áíÜãêç, íá ðéù.
:34:00
ÓùóôÜ.
:34:01
Ïýôå åß÷åò ôçí áíÜãêç íá ìå êëÝøåéò,
íá ðåéò øÝìáôá.

:34:03
Êáé íá êÜíåéò óåî, ìå ôïí ëÜèïò Üíèñùðï.
:34:08
Çñèåò åäþ, ìüíï ãéá íá ìå êáôçãïñÞóåéò;
:34:12
Máãêõ, åëðßæù íá åßóáé Ýôïéìç
íá ãßíåéò ðïëý ðëïýóéá,

:34:14
ãéáôß óïõ Ý÷ù êëåßóåé...
:34:19
Ñïïõæ.
:34:26
êïßôá, ðüóï üìïñöç åßóáé.
:34:34
Ìå èõìÜóáé;
:34:36
Íáé.
:34:39
Êáé åãþ, óå èõìÜìáé!
:34:41
Åßóáé áêñéâþò, ç ßäéá!
:34:42
×áìïãåëáóôç, áîéïëáôñåõôç...
:34:46
êáé áññáâùíéáóìÝíç.
:34:47
Ôé;
:34:50
Óêáôá!
:34:51
Ìå ðïéïí;
:34:52
Äåí ôïí îÝñåéò.
:34:53
Óáìðáíéá. Ðåò ìïõ,
ôá ðÜíôá, ãéá óÝíá.


prev.
next.