In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:34:00
ÓùóôÜ.
:34:01
Ïýôå åß÷åò ôçí áíÜãêç íá ìå êëÝøåéò,
íá ðåéò øÝìáôá.

:34:03
Êáé íá êÜíåéò óåî, ìå ôïí ëÜèïò Üíèñùðï.
:34:08
Çñèåò åäþ, ìüíï ãéá íá ìå êáôçãïñÞóåéò;
:34:12
Máãêõ, åëðßæù íá åßóáé Ýôïéìç
íá ãßíåéò ðïëý ðëïýóéá,

:34:14
ãéáôß óïõ Ý÷ù êëåßóåé...
:34:19
Ñïïõæ.
:34:26
êïßôá, ðüóï üìïñöç åßóáé.
:34:34
Ìå èõìÜóáé;
:34:36
Íáé.
:34:39
Êáé åãþ, óå èõìÜìáé!
:34:41
Åßóáé áêñéâþò, ç ßäéá!
:34:42
×áìïãåëáóôç, áîéïëáôñåõôç...
:34:46
êáé áññáâùíéáóìÝíç.
:34:47
Ôé;
:34:50
Óêáôá!
:34:51
Ìå ðïéïí;
:34:52
Äåí ôïí îÝñåéò.
:34:53
Óáìðáíéá. Ðåò ìïõ,
ôá ðÜíôá, ãéá óÝíá.

:35:01
Äåí ðéóôåýù, üôé ðáíôñåýåóáé êÜðïéïí
ðïõ ïýôå êáí, ôïí Ý÷ù óõíáíôÞóåé.

:35:07
Ðùò åßíáé;
:35:14
Ãéáôé èåò íá ôïí ðçäÞîåéò êáé áõôüí;
:35:20
Äåí ðåñéìÝíù, íá ìå óõã÷ùñÝóåéò, Ñïïõæ!
:35:26
ÁëëÜ óïõ æçôÜù, óõãíþìç!
:35:37
- Ðñïóï÷Þ, êõñßá ×áóêïë.
- ÐÜíôá, ðñïóÝ÷ù!

:35:39
÷ôýðçóå êÜðïéïí,
ôçí ðñïçãïõìÝíç åâäïìÜäá.

:35:41
Åãéíå ìåãÜëï èÝìá.
:35:43
Êáé åêåß, åßíáé Ýíá ìáãáæß ðïõ Ý÷åé
8 äéáöïñåôéêÝò ãåýóåéò ðáãùôü.

:35:47
Åñ÷ïíôáé ïé âáóßëéóóåò.
:35:49
Ðñïóå÷å, ÷Þñåò äéåõèõíïõí ôï ìÝñïò!
:35:52
Ãåéá óáò êõñßåò ìïõ,
áõôç åßíáé ç áäåñöÞ ìïõ!

:35:56
ÊáëÞ óáò ìÝñá!
:35:59
ÁõôÞ åßíáé ç ãõìíáóôéêÞ ôïõò.

prev.
next.