In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:42:01
Äåí ôï îÝñåéò!
:42:02
- Ïé Üíôñåò, åßíáé ðïëý ìðåñäåìÝíïé.
- Áðü ðïëëÝò, áðüøåéò.

:42:06
ÈÝëïõí íá ãßíïõí,
áóôñïíáýôåò Þ ðëåéìðïé.

:42:08
Ï Üíôñáò èÝëåé âïÞèåéá,
ãéá íá ðÜñåé ôçí óùóôÞ áðüöáóç.

:42:12
Êáé ðùò õðïôßèåôáé, üôé èá ôïí âïçèÞóù;
:42:14
- Ïýôå êáí, ìå îÝñåé!
- ÎÝñåé ôçí áäåñöÞ óïõ.

:42:16
Åðßóçò, äåí èá ôçò Ýêáíå ðñüôáóç,
åîáñ÷Þò.

:42:19
Êáé;
:42:20
Ôé èá ãßíåé, áí ìÜèåé üôé Ý÷åé ðñüâëçìá;
:42:24
Þ åßíáé Üññùóôç,
:42:25
Þ Ýãêõïò;
:42:31
Ìçí óïêáñåóáé! êõñßá "çñèá óôç Öëüñéíôá
ãéá íá äù ôé êÜíåé ç ãéáãéÜ ìïõ"

:42:36
ÎÝñïõìå ôá ðÜíôá, ãéá óÝíá.
:42:45
Ùóôå, óêõëïíôáíôá.
:42:47
Ìçí áíçóõ÷åéò,
äåí èá åßíáé ãéá ðÜíôá.

:42:49
Åßíáé ìéá áðáó÷üëçóç, ìÝ÷ñé
íá óêåöôþ ôé èá êÜíù.

:42:52
Ïôáí óêåöôåßò, åëðßæù íá ìïõ
ðåéò êáé åìÝíá.

:42:55
Åäþ ðÝñá, áí äåí åßíáé ðåôõ÷çìÝíá
ôá åããïíéá óïõ, ãéá íá ôï êáõ÷éÝóáé...

:42:59
...ôçí Ýâáøåò.
:43:01
Ãéáôß ü÷é, óçìåñá; Áðëá, èÝëù íá...
:43:25
ôïí ìåôáêßíçóáí;
:43:29
ÐÝèáíå.
:43:31
ÓÞìåñá ôï ðñùß.
:43:43
Åóý, Þóïõí âÜñäéá;
:43:45
Ï÷é, äåí äïõëåýù åäù,
áõôç åßíáé ç êáñôÝëá ôïõ.

:43:49
Åßóáé ï åããïíïò ôïõ, ï ãéáôñüò.
:43:54
Åóý, ðïéá åßóáé;
:43:57
Êáìéá, áðëþò ôïõ äéÜâáæá
êÜðïéåò óôéãìÝò.


prev.
next.