In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:43:01
Ãéáôß ü÷é, óçìåñá; Áðëá, èÝëù íá...
:43:25
ôïí ìåôáêßíçóáí;
:43:29
ÐÝèáíå.
:43:31
ÓÞìåñá ôï ðñùß.
:43:43
Åóý, Þóïõí âÜñäéá;
:43:45
Ï÷é, äåí äïõëåýù åäù,
áõôç åßíáé ç êáñôÝëá ôïõ.

:43:49
Åßóáé ï åããïíïò ôïõ, ï ãéáôñüò.
:43:54
Åóý, ðïéá åßóáé;
:43:57
Êáìéá, áðëþò ôïõ äéÜâáæá
êÜðïéåò óôéãìÝò.

:44:04
Åßóáé ç Ìáãêõ.
:44:08
Óïõ ìßëçóå, ãéá ìÝíá;
:44:12
Ëßãï...
:44:47
- Ãåéá.
- Ãåéá.

:44:49
Ðïéïò åßíáé ï Öñåíô Áóôåñ;
:44:54
ï Ëïõéò.
:44:58
Åßóáé ðïëý êáëüò ÷ïñåõôÞò, Ëïõéò.

prev.
next.