In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:48:03
Èõìþíåé ðïëý, üôáí ãëýöù
áðü ôï ðáãùôü ôçò.

:48:05
ôï îÝñù.
:48:06
Ïýôå íá äéáíïçèåßò, íá ÷ñçóéìïðïéÞóåéò
ôçí ïäïíôüâïõñôóá ôçò.

:48:10
Óé÷áßíåôáé ôï ùìü êïôüðïõëï.
:48:12
Ôï îÝñù.
:48:13
Ìçí áíïßîåéò ôçí ôçëåüñáóç óôï êñåâÜôé,
ãßíåôáé ðñáãìáôéêÜ ôñåëÞ.

:48:17
Ìáãêõ, ôá îÝñù.
:48:19
Ôçí îÝñù.
:48:23
- ÅíôÜîåé.
- ÅíôÜîåé.

:48:28
Ôá öüñåóá, ôï 1952.
:48:32
ÐáëéÜ...
- ÁëëÜ, ãéá íá óôá äþóù...

:48:34
- Ôé;
- Ðñüóå÷å, ôá ëïõëïýäéá.

:49:00
Åßíáé ôüóï üìïñöåò!
:49:04
Èá Þôáí ðïëý ðåñÞöáíç!
:49:08
ÖïâÜìáé, ðùò äåí ïöåßëåôáé
êáé ðïëý áõôü, óå ìÝíá.

:49:12
Äåí åßíáé ðÜíôá åýêïëï, íá ðñïóå÷åßò ôïí
åõáôü óïõ êáé êÜðïéïí Üëëïí, ôáõôü÷ñïíá.

:49:22
Óïõ ÷ñùóôáù, ìéá óõãíþìç, Åëëá.
:49:28
ÐïëëÝò, ãéá ôçí áêñßâåéá.
:49:33
Êáé åãþ ÷ñùóôÜù, ðïëëÝò óå óÝíá!
:49:40
Áðü åäþ, áðü ôéò óêÜëåò.
:49:42
Ðïéïò èá óå óõíïäåýåé;
:49:44
Ï ìðáìðÜò ìïõ.

prev.
next.