In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:49:00
Åßíáé ôüóï üìïñöåò!
:49:04
Èá Þôáí ðïëý ðåñÞöáíç!
:49:08
ÖïâÜìáé, ðùò äåí ïöåßëåôáé
êáé ðïëý áõôü, óå ìÝíá.

:49:12
Äåí åßíáé ðÜíôá åýêïëï, íá ðñïóå÷åßò ôïí
åõáôü óïõ êáé êÜðïéïí Üëëïí, ôáõôü÷ñïíá.

:49:22
Óïõ ÷ñùóôáù, ìéá óõãíþìç, Åëëá.
:49:28
ÐïëëÝò, ãéá ôçí áêñßâåéá.
:49:33
Êáé åãþ ÷ñùóôÜù, ðïëëÝò óå óÝíá!
:49:40
Áðü åäþ, áðü ôéò óêÜëåò.
:49:42
Ðïéïò èá óå óõíïäåýåé;
:49:44
Ï ìðáìðÜò ìïõ.
:50:27
Åõ÷áñéóôþ, ìðáìðÜ.
:50:28
Åõ÷áñéóôþ, Ìáéêë.
:50:41
Êáé ôùñá, ìéá ðïëý îå÷ùñéóôÞ óôéãìÞ.
:50:44
Äåóðïéíßò!
:50:47
Áõôü äåí åßíáé óôï ðñïãñáììá,
åðåéäç åßíáé Ýêðëçîç.

:50:51
ÊÜíù óõ÷íÜ, åêðëÞîåéò óôç Ñïïõæ,
êáé óõíÞèùò ôéò óé÷áßíåôáé...

:50:56
Íïìéæù.. åõ÷ïìáé íá ôçò áñÝóåé áõôÞ.

prev.
next.