In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:52:03
Åßíáé ôï èáýìá ðïõ êñáôÜåé
ôá áóôÝñéá ÷ùñéóôÜ.

:52:09
ÊïõâáëÜù ôçí êáñäéÜ óïõ
:52:13
ôçí êïõâáëÜù óôçí êáñäéÜ ìïõ.
:53:18
Öñüíôéóå íá ôá ðÜñåé ç Åëëá.
:53:20
ÖõóéêÜ.
:53:23
Óïâáñïëïãù, äåí ìðïñåßò
íá ôá êñáôÞóåéò!

:53:24
Äåí èá ôï Ýêáíá!
:53:34
Åßíáé ðåñßåñãïò.
:53:37
Ï Óáéìïí.
:53:43
Áóôåéåýïìáé!

prev.
next.