In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:53:18
Öñüíôéóå íá ôá ðÜñåé ç Åëëá.
:53:20
ÖõóéêÜ.
:53:23
Óïâáñïëïãù, äåí ìðïñåßò
íá ôá êñáôÞóåéò!

:53:24
Äåí èá ôï Ýêáíá!
:53:34
Åßíáé ðåñßåñãïò.
:53:37
Ï Óáéìïí.
:53:43
Áóôåéåýïìáé!
:54:02
Áíôßï.
:54:16
Áõôü åßíáé ôï ðéï ìåãÜëï ìõóôéêü,
ðïõ êáíÝíáò, äåí ãíùñßæåé!

:54:19
ÁõôÞ åßíáé ç ìåãÜëç ðïñåßá
:54:20
êáé ôï óõìðÝñáóìá ïëùí,
:54:22
ï ïõñáíüò ôùí ïõñáíþí,
êáé ôï äÝíôñï ôçò æùçò.

:54:27
Ðïõ ãßíåôáé ìåãáëýôåñï áðü üôé
åëðßæåé ìéá øõ÷Þ

:54:29
êáé áðü üôé ìðïñåß,
íá óêåöôåß Ýíá ìõáëü.

:54:31
Åßíáé ôï èáýìá ðïõ êñáôÜåé
ôá áóôÝñéá ÷ùñéóôÜ.

:54:35
êïõâáëÜù ôç êáñäéÜ óïõ
:54:38
ôçí êïõâáëÜù óôç êáñäéÜ ìïõ!

prev.
next.