Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:17:17
Evi arayýn.
:17:23
Borçlu olduðu Ýtalya Devleti
kayýtlarýna göre,
vergi makbuzlarýnda...

:17:26
...Modigliani ailesinin kaldýðý
belirtilen yer burasý.

:17:31
Ýtalyan devletinin kararýyla ev
eþyalarý ve diðer kalemlerin
satýlmasý...

:17:35
Modigliani ailesini
:17:38
bütün borçlarýndan kurtarýr.
:17:43
ltalya'nýn antik hukuku...
:17:46
der ki; hamile bir kadýnýn
yataðýndaki her þey onunla
kalabilir.

:17:53
Hakkýmýzý istiyoruz.
:17:55
-Yahudiler asla aptal deðillerdi.
-Orospu çocuðu.

:18:00
Yataðýn üstündeki her þeyi
yazmayacak mýsýn?

:18:04
Canýný sýkma.
Niyetim bunu yapmak.

:18:07
Beþ sandalye...
:18:09
iki avize ...
:18:13
iki masa...
:18:16
üç battaniye
:18:20
dört resim...
:18:23
bir boy aynasý...
:18:28
bir vazo...
:18:32
iki halý...
:18:35
iki lamba...
:18:41
bir dikiþ makinesi...
:18:51
Anne...
:18:54
Baba...
:18:59
Büyükbaba...

Önceki.
sonraki.