Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:16:01
Elveda, Martinez.
:17:17
Evi arayýn.
:17:23
Borçlu olduðu Ýtalya Devleti
kayýtlarýna göre,
vergi makbuzlarýnda...

:17:26
...Modigliani ailesinin kaldýðý
belirtilen yer burasý.

:17:31
Ýtalyan devletinin kararýyla ev
eþyalarý ve diðer kalemlerin
satýlmasý...

:17:35
Modigliani ailesini
:17:38
bütün borçlarýndan kurtarýr.
:17:43
ltalya'nýn antik hukuku...
:17:46
der ki; hamile bir kadýnýn
yataðýndaki her þey onunla
kalabilir.

:17:53
Hakkýmýzý istiyoruz.
:17:55
-Yahudiler asla aptal deðillerdi.
-Orospu çocuðu.


Önceki.
sonraki.