Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:28:01
En iyi yaptýðým þey.
:28:11
-Üzgünüm.
-Hayýr, deðilsin.

:28:14
Üzgün olamayacak kadar bencil
adamsýn.

:28:16
Seninle olmak için bebeðimden
bile vazgeçtim.

:28:19
Geri dönmelisin.
:28:21
Ýlk karþýlaþtýðýmdaki o kýz
olabilirsin.

:28:23
Onu hatýrlýyor musun?
Hatýrlýyor musun?

:28:26
Buna katlanmak istiyor mu?
:28:32
Hayýr.
:28:34
Bana katlanmak istiyor mu?
:28:36
Hayýr.
:28:46
Bu mu?
:28:47
Neden olmasýn?
:28:49
Hangi resmi istediðini
bilmiyorum. Göster ya da seç.

:28:53
Matisse.
Almak için büyük bir adam.

:29:08
Çok iyi.
:29:10
Jeanne, nasýlsýn?
Modi nasýl?

:29:14
Onu görmüyorum.
Nerede olduðunu bilmiyorum.

:29:22
-Sorun nedir?
-Sana yardým etmek istiyorum.

:29:25
Ne?
:29:26
Picasso'ya gitmeni istiyorum.
:29:29
yeni sergide iþlerini onunkilerin
yanýna asýp asamayacaðýný sor.

:29:36
Evet, þey.
:29:39
Zbo!
:29:41
Modi ve Picasso...
:29:45
Böyle bir þey yaparsam Modi beni
öldürür.

:29:49
Özür dilerim, Jeanne.
Yapamam.

:29:53
Modi'nin iþleri Picasso'nunkilerin
yanýnda olursa bu satýþ
için iyi bir þans olur.

:29:58
Paraya ihtiyacýmýz var, Zbo.
Lütfen.


Önceki.
sonraki.