Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:45:00
Rivera, Kisling, Utrillo,
Soutine...

:45:06
Modigliani.
Þimdi yanlýþ bir isim söyledin.

:45:10
Olga, ona yarýþmasý gerektiðini
söyle.

:45:14
Yarýþmak zorundasýn.
:45:18
Yemek hazýrlýyorum.
Nasýldý?

:45:21
Sýradan.
:45:24
Orada olacaðýný sana kim söyledi?
:45:27
Gertrude.
O sýkýntýda.

:45:30
Paraya çok ihtiyacý var.
Baþka bir þansý yok.

:45:34
Ona inanmýyorum.
Onun hayatý yalan üzerine kurulu.

:45:37
Lütfen, Pablo.
:45:41
Çok eðlenceli olacak.
:45:43
Paris savaþtan beri çok sýkýcý.
:45:46
Yaþamý geri getirelim.
:45:48
Ýyi iþ, þampanya.
Bütün akþam için, eðlenin.

:45:52
Arenaya gir.
Boða gibi yarýþ.

:45:58
Ben zaten boðayým.
:46:05
Balýk.
Hadi yiyelim.

:46:13
Sevdim.
:46:49
Modigliani!
:46:51
Pablo!
:46:53
Nasýlsýn,
Amedeo Modigliani?

:46:56
Neden çaðýrmadýn?

Önceki.
sonraki.