Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:44:03
-Biraz tavsiye ister misin?
-Baþka seceneðim var mý?

:44:07
Oh, hayýr.
Yarýþmaya katýl.

:44:11
Sen yaptýðýn anda,
Pablo da yapar.

:44:15
Asla.
O fazla gururlu.

:44:21
Ayrýca, onun paraya ihtiyacý yok.
:44:26
Belki.
Fakat senin var.

:44:33
Haklýsýn.
:44:43
-Onunla mý olsun, onsuz mu?
-Ne?

:44:45
Dudaðýndaki krema...
:44:50
Haydi baþlayalým.
:44:58
Bana tek bir iyi neden göster.
:45:00
Rivera, Kisling, Utrillo,
Soutine...

:45:06
Modigliani.
Þimdi yanlýþ bir isim söyledin.

:45:10
Olga, ona yarýþmasý gerektiðini
söyle.

:45:14
Yarýþmak zorundasýn.
:45:18
Yemek hazýrlýyorum.
Nasýldý?

:45:21
Sýradan.
:45:24
Orada olacaðýný sana kim söyledi?
:45:27
Gertrude.
O sýkýntýda.

:45:30
Paraya çok ihtiyacý var.
Baþka bir þansý yok.

:45:34
Ona inanmýyorum.
Onun hayatý yalan üzerine kurulu.

:45:37
Lütfen, Pablo.
:45:41
Çok eðlenceli olacak.
:45:43
Paris savaþtan beri çok sýkýcý.
:45:46
Yaþamý geri getirelim.
:45:48
Ýyi iþ, þampanya.
Bütün akþam için, eðlenin.

:45:52
Arenaya gir.
Boða gibi yarýþ.

:45:58
Ben zaten boðayým.

Önceki.
sonraki.