Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:48:15
Ýþlerime dokunma!
:48:17
Ýþlerime dokunma!
Buna hakkýn yok.

:48:20
Ellerini iþlerimin üstünden çek!
:48:39
Paran var mý?
:48:47
Eðer paran varsa beni çok mutlu
edeceksin.

:48:52
Hiç yok.
:48:57
Koþ!
:49:03
Polis!
:49:26
Ýyi misin, Modi?
:49:31
Kefaleti kim ödedi?
:49:34
Kefaleti kim ödedi?
:49:35
Bilmiyoruz. Her kimse hiçbir
þey söylemedi.

:49:38
Öðren.
:49:39
Kimin yaptýðýný öðrenseydim,
öncelikle resimlerini ona
satmaya çalýþýrdým.

:49:43
Sonra teþekkür ederdim.
:49:48
Ne oldu?
:49:53
Utrillo.
:49:57
-Ne?
-Týmarhaneden döndü.


Önceki.
sonraki.