Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:08:49
Lanet olasý kaltak parmaðýmý vurdu!
1:09:03
Dur
1:09:04
Tony nerde?
1:09:08
Bu Tony Lord John'un adamý.
1:09:11
Mutlu görünüyor deðil mi?
1:09:14
Endiþe etme. Suikastçi ile
birlikte. Cho Lea Nokaler.

1:09:19
Öldü mü kontrol et.
1:09:21
Aç gözlülüðe kapýlýyorlar en sonunda.
1:09:25
Lanet olasý.
1:09:29
Onun emri.
1:09:31
Hislerin yerine gelmiþ güzel.
1:09:40
Ýþ bulun çocuklar.
1:09:44
Tozum nerde söylettirin.
1:09:49
En büyük düþman, bakacaðýnýz
en son yerde saklanýr.


Önceki.
sonraki.