Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:31:09
Ama hala sana inanmýyorum.
1:31:19
Kimseye güvenemezsin.
1:31:22
Seni yok etmeye çalýþýyorlar.
Kimseye güvenemezsin.

1:31:32
Ýþi bitir.
1:31:39
Geliyor.
1:31:41
Geldiðini görüyorum.
1:31:47
Geliyor.
1:31:49
Sizi görmek isteyen bir bayan var.
1:31:55
Bir þikayeti varmýþ.
1:31:59
Adýný söyleme bana.
1:32:00
Gold için çalýþýyormuþ.
1:32:01
Adýný söyleme bana.
1:32:03
Adý ne?
1:32:05
Macha
1:32:08
Herkes sizi iðrenç biri sanýrdý bay Macha.
1:32:14
Ýþte geliyor.
1:32:16
Bay Gold, böyle bir tavýr karþýsýnda
nezaketini belirtmek istedi.

1:32:20
Ama uygun deðildi
1:32:21
Bu lanet olasý bir çelenk.
1:32:24
Bu kadar cömert bir
þekilde verebiliyorsanýz,

1:32:26
Neden bizim iþimizi
sonuçlandýrmaya nakit bulamadýnýz.

1:32:28
Herþey kontrol altýnda.
1:32:30
Sadece biraz daha zamana ihtiyacým var.
1:32:30
Hiç bir þey kontrol altýnda
deðil, di mi Bay Macha.

1:32:35
Bay Gold daha fazla zaman vermiyor.
1:32:40
Ve ikinci bir þans da vermez.
1:32:45
Ondan haber alacaksýnýz.
1:32:48
Ýyi günler.
1:32:50
Ýyi günler mi... bu da ne demek?
1:32:54
Kimle konuþtuðunu sanýyorsun sen?
1:32:56
Direk olaya mý gireceksiniz? Hadi
gönder buraya da ne diyecekmiþ görelim.


Önceki.
sonraki.