Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:04:08
Ach, bože.
1:04:24
- Tamhle, pane.
- Dìkuji.

1:04:30
Ahoj. Pamatuješ si
pana Esmonda, že?

1:04:33
Naprosto.
1:04:35
Tak proè ho nepozdravíš?
Býval to nᚠpøítel.

1:04:39
- Rád tì zase vidím.
- Ano, opravdu.

1:04:43
Lorelei. Lorelei, poèkej!
1:04:46
Letìl jsem pøes Atlantik,
abych si s tebou promluvil.

1:04:50
- Mùžeš jít dál. Nevadí ti to?
- Když ne tobì, mnì také ne.

1:04:55
- Pane Esmonde?
- Dìkuji.

1:05:00
Nechceš øíci, že je ti to líto?
1:05:02
Nezamiluji se do muže, který mi
nedùvìøuje, a už dìlám cokoliv.

1:05:09
"A už dìláš...?"
Tohle je absurdní.

1:05:12
Tak sbohem.
1:05:14
Jak ti mohu dùvìøovat potom,
co zjistil mùj otec?

1:05:18
- Jsme pøipraveny vás obléknout.
- Hned tam budu.

1:05:22
Lorelei, já...
1:05:24
Muži jako ty ze mì udìlali,
to co jsem.

1:05:27
Kdybys mì miloval, bylo by ti
líto, že jsem mìla potíže,

1:05:32
místo toho, abys mi to vytýkal.
Už nic neøíkej.

1:05:39
Nechtìl jsem nic øíci.
1:05:42
Mᚠto tìžké. Chceš-li se naštvat,
sleduj její další èíslo.

1:05:48
Ty myslíš...
1:05:51
Panebože. Dìkuji.

náhled.
hledat.