Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:32:17
-Dobrý veèer, Micheli.
-Dobrý veèer.

:32:20
Pojï dále.
:32:33
Tak co? Jsi na sebe pyšná?
:32:35
Ne tak hlasitì,
uslyší nás sousedé.

:32:37
Nemìj obavy. Nechci,
aby si nás nìkdo všimnul.

:32:41
Muž, který pronásleduje svou vlastní ženu,
je sám o sobì smìšný.

:32:45
Odešel jsem ze školy jako zlodìj.
:32:48
Musel jsem se skrývat pøed Plantiveauem.
:32:53
Schovávat se pøed
svým vlastním vrátným!

:32:55
Jak ponižující.
:32:58
Nemohl jsem mu øíct,
kam jdu.

:33:02
Donutila jsi mì pøíjít,
co tedy ode mne oèekáváš?

:33:05
-Co ?
-Sbalit si své vìci.

:33:09
-Ne !
-Co tedy?

:33:13
-Já tady zùstávám.
-Odmítᚠse vrátit ?

:33:15
Myslela jsem, že je to jasné.
:33:17
Vrátím se až po rozvodu.
:33:19
-Ty ses tedy rozhodla rozvést,
ty ? -Ano.

:33:24
Ty se svojimi náboženskými pøedsudky?
:33:26
Prostì se už nikdy více neožením.
:33:28
Ale nechat se rozvést,
to je jako oženit se...

:33:31
...oba musíme souhlasit.
:33:33
-Mùj právník si to nemyslí.
-Ty mᚠprávníka?

:33:38
-Doktor Berthoux, ulice Victora Huga 64.
-Berthoux?

:33:42
Mùžeš si to zkontrolovat
v telefoním seznamu.

:33:45
Dnes ráno jsem ho kontaktovala...
:33:47
a on mì ujistil, že bych mohla
dosáhnout rozvodu velmi rychle.

:33:51
Tohle že ti øekl ?
:33:54
Smìšný právník !
:33:57
-Samozøejmì, že jsem mu øekla...
-Ty jsi mu øekla...


náhled.
hledat.