Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:34:01
všechny naše tajemství...
týkající se našeho intimního života.

:34:04
Øekla si všechno cizímu èlovìku?
:34:05
Zvíøeti, který se
bavil každým detailem?

:34:08
Ty, bývalá jeptiška !
:34:12
Øeknu ti, to je opravdu nechutné!
:34:16
Ty jsi o nás nemluvil
se svýma milenkama?

:34:20
Máme ještì nìjaká tajemství?
:34:22
Existuje ještì nìco, co Nicole neví?
:34:24
Nicole ! Té mužeš tak vìøit !
Dvì slova, tøi lži.

:34:28
Ví o podrobnostech,
které si nemohla sama vymyslet.

:34:30
Ta si vymyslí cokoliv !
:34:33
Bùh ví, co nakecala
tomu právníkovi !

:34:37
-Pùjdu za ním a vyjasníme si to.
-Ne !

:34:38
-Mì nezastavíš.
-Ne, pozdìji. Až zítra.

:34:41
-Zrovna teï musí veèeøet. -
-Já jsem ještì neveèeøel.

:34:43
-Nepøijme tì.
-To se uvidí.

:34:45
Když mu øeknu, že jsem
vážil celou cestu až z Paøíže...

:34:46
Nechoï. Nebyla jsem u právníka.
Lhala jsme ti.

:34:51
Ty taky ?
Zdá se, že je to nakažlivé.

:35:00
No, a co ten rozvod ?
To byla také lež ?

:35:05
Ne, chci se opravdu rozvést.
Je to jediný možný zpùsob.

:35:10
Pro tebe také, Micheli.
:35:14
-Bude to lepší pro nás oba.
-No tak, Cricri.

:35:17
To nemùžeš myslet vážnì.
Víš kolik bude stát, rozvést se ?

:35:20
-A pomysle jsi na ten skandál ?
-Jaký skandál ?

:35:24
Budu si muset zvolit právníka.
:35:28
A právníci poøád jen mluví.
:35:32
Rodièe ti pøestanou
svìøovat své dìti.

:35:36
-Vezmou mi moje dìti?
-Samozøejmì.

:35:38
Zkrachuješ.
Ne že by mi to vadilo.

:35:40
Kdyby to bývalo bylo na mì,
nechal bych toho už dávno.

:35:42
S tvými penìzi a mojima známostma,
mìli bychom od toho už dávno pokoj.

:35:48
Mohli jsme si spokojenì žít.
:35:55
Ale ty chtìla ten dìtský domov.
Souhlasil jsem.

:35:58
-Byla to jistota.
-Velká trefa !


náhled.
hledat.