Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:06:02
- Nouzové frekvence?
- Bez úspìchu. Stále je zkouším.

:06:06
Zkoušejte dál. Dejte vìdìt, až se ohlásí.
:06:08
Volám W6N. W6N?
Ohlaste pøíjem. Pøepínám.

:06:13
Velitel pøenosu, pane. Bìhem pøenosu
bylo pøerušeno spojení na Jamajku.

:06:17
Ne, pane. Chyba nebyla technického rázu.
:06:19
Ano, pane.
:06:21
Øeknete mu to, pane?
:06:23
Výbornì.
:06:27
LE CERCLE
LES AMBASSADEURS, LONDÝN

:06:30
- Promiòte, pane. Jste èlenem?
- Hledám pana Jamese Bonda.

:06:34
- Koho mám ohlásit, pane?
- Dejte mu moji vizitku, ano?

:06:38
Dejte si prosím kabát do šatny.
:07:23
Herna pokryje rozdíl?
:07:37
Potøebuji ještì tisíc.
:07:39
Obdivuji vaši odvahu, sleèno...?
:07:42
Trenchová. Sylvia Trenchová.
:07:45
Já zase vaše štìstí, pane...?
:07:48
Bond.
:07:50
James Bond.
:07:52
Pane Bonde, nepøedpokládám,
že byste chtìl... zvýšit limit?

:07:56
Nemám námitek.

náhled.
hledat.