Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:10:00
Lichotky ti nepomužou.
Ale mužeš to zkoušet dál.

:10:03
- Takže...
- K èemu všechen ten povyk?

:10:06
Strangways. Vypadá to vážnì.
:10:08
Už tøi hodiny žhavíme
dráty mezi námi a Jamajkou.

:10:12
Tak bìž dovnitø.
:10:14
Nezapomeò mi psát.
:10:30
Dobrý veèer, pane.
:10:32
Jsou tøi hodiny ráno.
:10:34
Kdy vubec spíte, 007?
:10:36
V pracovní dobì nikdy, pane.
:10:39
Sednìte si.
:10:44
Veèer se pøerušilo spojení s Jamajkou,
:10:47
pøi zahájení pøenosu.
Zjišt'ovali jsme, co se dìje, a...

:10:50
Strangways zmizel.
:10:52
Jeho sekretáøka taky.
Byla nová, právì jsme ji tam poslali.

:10:56
Dìlal Strangways
na nìèem... speciálním?

:10:59
Zabýval se nìjakým
pátráním pro Amerièany.

:11:01
Stìžovali si, že nìco ruší
odpalování raket z mysu Canaveral.

:11:06
Vypadalo to, že rušivé
vlny pochází z Jamajky.

:11:09
- Øíká vám nìco ''vychýlení''?
- Trochu.

:11:13
Pøesmìrování gyroscopického
ovladaèe nasmìrovaných raket...

:11:17
rádiovým signálem nebo tak nìjak.
:11:19
Rakety v hodnotì pìt milión dolaru
nasmìrované na Jižní Atlantik

:11:24
skonèily v brazilské džungli.
A jako by to nestaèilo,

:11:28
chtìjí ted' poslat raketu kolem mìsíce.
:11:32
Z americké ClA
nìkoho Strangwaysovi poslali.

:11:36
- Nìjakého Leitera. Znáte ho?
- Slyšel jsem o nìm, ale neznám ho.

:11:40
Zjistil nìco duležitého?
:11:43
Zeptejte se jeho.
V sedm hodin odlétáte do Kingstonu.

:11:46
Takže máte pøesnì tøi hodiny a 22 minut.
:11:51
Zbrojíøe.
:11:53
Dostanete autodestruktivní zavazadlo
s dokumenty, které vám osvìtlí situaci.

:11:58
Nastudujte si je bìhem letu.

náhled.
hledat.