Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:03:02
Urèitì jsou tady.
1:03:04
Takže, pøátelé!
Vzdejte se a nic se vám nestane!

1:03:08
Vzdejte se, nebo budu muset
1:03:10
zahájit støelbu!
1:03:15
Ukažte se!
1:03:17
Víme, že jste tam!
1:03:18
Èekali jsme na vás!
1:03:20
Vyjdìte s rukama nad hlavou
a nic se vám nestane!

1:03:24
Máte poslední možnost!
1:03:26
Blufuje. Hlavu dolu.
1:03:28
Dobøe. Varovali jsme vás!
1:03:31
Jdeme na to!
1:03:33
Nehýbejte se. Brzy pøestanou.
Nevìdí jistì, že tu jsme.

1:03:36
Pal!
1:03:50
Tak vylezete?
1:03:53
Tak dobøe.
1:03:55
My se vrátíme.
1:03:56
Vrátíme se a pøivedeme psy!
1:03:58
Plnou rychlostí vpøed!
1:04:22
Øíkal jsem vám to.
1:04:24
- To byl samopal, ne drak.
- Drak je tady taky.

1:04:28
Má pravdu.
1:04:29
- Vy jste ho vidìla?
- Ano, vidìla.

1:04:32
Mìl dvì záøící oèi,
krátký ocas a špièatá køídla.

1:04:35
A šlehal plameny.
1:04:38
Vy mi nevìøíte, že?
1:04:40
Holèièko, já ti vìøím.
Pojd'me proboha odsud.

1:04:44
Poslouchejte mì, oba dva.
Draci neexistují.

1:04:47
Vidìla jste nìco, co vypadalo jako drak.
Pøemýšlím o tom, co to mohlo být.

1:04:52
Jak víte, že draci nejsou?
1:04:54
Co víte o zvíøatech?
Už jste nìkdy vidìl tanèit lemura?

1:04:57
Škorpióna s úpalem,
který sám sebe ubodal k smrti?


náhled.
hledat.