Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:04:22
Øíkal jsem vám to.
1:04:24
- To byl samopal, ne drak.
- Drak je tady taky.

1:04:28
Má pravdu.
1:04:29
- Vy jste ho vidìla?
- Ano, vidìla.

1:04:32
Mìl dvì záøící oèi,
krátký ocas a špièatá køídla.

1:04:35
A šlehal plameny.
1:04:38
Vy mi nevìøíte, že?
1:04:40
Holèièko, já ti vìøím.
Pojd'me proboha odsud.

1:04:44
Poslouchejte mì, oba dva.
Draci neexistují.

1:04:47
Vidìla jste nìco, co vypadalo jako drak.
Pøemýšlím o tom, co to mohlo být.

1:04:52
Jak víte, že draci nejsou?
1:04:54
Co víte o zvíøatech?
Už jste nìkdy vidìl tanèit lemura?

1:04:57
Škorpióna s úpalem,
který sám sebe ubodal k smrti?

1:05:01
Nebo jak kudlanka nábožná
po milování sežrala manžela?

1:05:04
- Nerad to pøiznávám, ale nevidìl.
- Já ano.

1:05:07
Má pravdu.
1:05:09
Dobøe, jsou pryè. Honey, musíte zmizet.
1:05:13
Pojedu, až bude pravý èas.
A to nikdy není za bílého dne.

1:05:16
Tentokrát ano, a rychle.
1:05:18
Kde máte lod'ku?
1:05:21
Pøineste mi boty.
1:05:30
Podívejte! Podívejte, co udìlali!
1:05:33
Všechno je to vaše vina.
1:05:36
Nezlobte se. Koupím vám novou lod',
hned jak se vrátíme do Kingstonu.

1:05:40
Co s ní ted' udìláme?
1:05:43
Jestli chcete, znám dobrou skrýš.
1:05:46
To zatím pujde.
Neberte nic, co nepotøebujete.

1:05:49
Dobøe, dobøe.

náhled.
hledat.