Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:09:06
NEBEZPEÈÍ - ZÁKAZ VSTUPU
1:09:11
Hned jste cítit mnohem lépe.
1:09:14
Dìkuji.
1:09:16
Pane Bonde! Rychle!
1:09:21
- Co se dìje ted'?
- Podívejte se!

1:09:26
To jsou draèí stopy!
1:09:29
Podívejte! Tam vydechl!
1:09:31
Kapitáne, odpoèiòte si, jestli chcete.
1:09:34
Já zustanu tady... na hlídce...
1:09:37
v pøípadì, že by se pro nás vrátili.
1:09:39
Dobøe, já budu hlídat po vás.
1:09:43
Do pulnoci jsme pryè.
1:09:48
Nikdy jsem ještì detektiva nepotkala.
1:09:51
Zatknete doktora No?
1:09:53
Nìkdo ho zatkne. Nemuže se pokoušet
zabít každého, kdo sem vkroèí.

1:09:58
On se jenom nepokouší.
1:10:01
Jsem si jistá, že zabil mého otce.
1:10:03
Cože?
1:10:04
Víte, muj otec byl moøský zoolog.
1:10:08
Do Karibiku jsme pøišli,
aby mohl studovat mušle.

1:10:12
Jednoho dne pøiplul na Crab Key,
1:10:14
a už jsem ho nikdy nevidìla.
1:10:16
Øíkali, že se asi utopil,
1:10:18
ale na to byl pøíliš dobrý potápìè.
1:10:22
Policie to nevyšetøovala?
A co vaše rodina?

1:10:24
Vyšetøovali to dlouho.
1:10:27
Pak øekli:
''Pohøešován, pravdìpodobnì mrtev''.

1:10:30
Já nikoho jiného nemám.
Žila jsem jen s otcem.

1:10:33
Jste tady úplnì sama?
1:10:35
Kde jste žila pøedtím?
1:10:37
Po celém svìtì.
1:10:39
Na Filipínách, Bali, na Havaji.
1:10:41
Všude, kde jsou mušle.
1:10:43
Nìkde jste snad chodila do školy.
1:10:45
Nebylo tøeba. Mìli jsme encyklopedii.
1:10:48
Když mi bylo osm,
zaèala jsem u A, a ted' už jsem u T.

1:10:51
Vsadím se, že toho vím víc než vy.
1:10:56
Nikdo v Kingstonu vám nepomohl?
1:10:59
Tedy... byl tam jeden èlovìk, nᚠdomácí.

náhled.
hledat.